Контрола извршавања закључених уговора са даваоцима здравствених услуга

Републички фонд за здравствено осигурање организује и спроводи контролу извршавања закључених уговора са даваоцима здравствених услуга у складу са Законом о здравственом осигурању и подзаконским актима.

Циљ контроле закључених уговора са даваоцима здравствених услуга је обезбеђивање наменског трошења средстава обавезног здравственог осигурања и остваривање права осигураних лица на уједначен и ефикасан начин и у складу са позитивним прописима.

Контрола закључених уговора са даваоцима здравствених услуга спроводи се у складу са годишњим планом рада, али и по посебним захтевима које могу поднети директор Републичког фонда, директор Покрајинског фонда, директор сектора надлежног за послове контроле, директор филијале Републичког фонда или други орган јавне власти, односно физичко или правно лице које у свом захтеву предочи чињенице које указују на оправданост спровођења поступка контроле.

Контрола закључених уговора са даваоцима здравствених услуга обухвата контролу наменског коришћења финансијских средстава обавезног здравственог осигурања и контролу законитог остваривања права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања.

Контролу извршавања закључених уговора са даваоцима здравствених услуга врше надзорници осигурања Републичког фонда и то: доктори медицине, доктори стоматологије, дипломирани фармацеути, дипломирани економисти или дипломирани правници.

О извршеној контроли закључених уговора са даваоцима здравствених услуга надзорник осигурања саставља записник о извршеној контроли у коме износи утврђено чињенично стање и предлог мера. Записник се доставља даваоцу здравствених услуга и директору филијале на чијем подручју се налази седиште даваоца здравствених услуга.

Директор филијале Републичког фонда по службеној дужности, на основу записника о извршеној контроли, доноси решење. На решење давалац здравствених услуга може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана пријема решења директора филијале Републичког фонда. О изјављеној жалби решава директор Републичког фонда. Решење директора Републичког фонда је коначно и против њега се може покренути управни спор.

По окончању поступка контроле записник о извршеној контроли се може доставити и другим надлежним државним органима, инспекцијским службама и органима који врше надзор над законитошћу рада и надзор над стручним радом, ради упознавања или предузимања мера из њихове надлежности.

 

Извештаји о раду Сектора за контролу

2018

Извештај о извршеним контролама исправности шифрирања по систему ДСГ за период I-XI 2018. године

Извештаји за IV квартал 2018. године

Извештаји за III квартал 2018. године

2019

Годишњи извештај о раду Сектора за контролу у периоду 01.01.-31.12.2019. године

Извештаји за IV квартал 2019. године

Извештаји за III квартал 2019. године

Извештаји за II квартал 2019. године

Извештаји за I квартал 2019. године

2020

2021