Исплата боловања

Републички фонд за здравствено осигурање исплаћује сва боловања у законском року до 30 дана од дана подношења  неопходне документације од стране послодаваца.

Напомињемо да боловања у трајању до 30 дана исплаћује послодавац, а боловања преко 30 дана исплаћује Републички Фонд.

Истичемо да су многи послодавци тек недавно доставили неопходну документацију за накнаду зараде због привремене спречености за рад, која се односи на период у протекле три године. С тим у вези, све филијале Републиког фонда радиле су и током протеклог викенда како би благовремено обрадиле пристигле захтеве за обрачун накнаде за исплату боловања.

Подсећамо, такође, да је Републички фонд у периоду од јануара до марта 2015. године приступио информатичкој имплементацији нове формуле за обрачун накнаде зараде, што је делимично успорило рад и обрачун накнаде зараде само за труднице, јер се из средстава Републичког фонда обезбеђује 65% износа накнаде зараде, а 35% из средстава буџета Републике Србије, што је отежало сам поступак имплементације нове формуле.Тај проблем је отклоњен и исплата накнаде трудничког боловања се исплаћује у законском року.

У свим филијалама Фонда, током протекла три месеца, 2015. године обрађено је 57.000 захтева за боловања која се односе на претходне године и више од 15.000 боловања које се односе на ову годину. Филијала Београд  од јануара до марта ове године, обрадила је 25.123 боловања, од којих се 3.099 односи на боловања у овој години. Чак 21.475 захтева односи се на период из 2014.године, 461 на период из 2013.године, а 88 боловања су из 2012.године, што указује да послодавци са великим закашњењем предају неопходну документацију за обрачун накнаде зараде за исплату боловања.
У периоду 1.01. – 16.03 2015.године, по основу свих боловања, Републички фонд је исплатио укупно 1.764.115.266,06 динара.

Републички фонд за здравствено осигурање не може да утиче на ажурност послодаваца у достављању документације за обрачун боловања, а са друге стране, након притужби осигураних лица о кашњењу накнаде за боловање, РФЗО је извршио проверу након које је установљено да послодавци и поред уредно примљених средстава у законском року од стране РФЗО-а, пренета средстава запосленима исплаћују са великим закашњењем. Такође, у поступку обрачуна боловања дешава се да послодавци енормно повећавају зараде запосленима у месецима који претходе месецу привремене спречености за рад.

Напомињемо  да у складу са Законом о раду, сва новчана потраживања из радног односа застаревају у року од три године од настанка обавезе. Такође, законом је предвиђења могућност да послодавац може из својих средстава да исплаћује накнаду зараде за своје запослене, а да се накнадно обрати захтевом за рефундацију Републичком фонду.
Често постављена питања у вези са исплатом накнаде за породиљско боловање нису у надлености РФЗО, јер накнада да породиљско боловање није право из обавезног здравственог осигурања. Исплата накада за породиљско боловање врши се преко локалне самоуправе.

Молимо осигуранике да се уколико имају проблем у примању накнаде зараде -  боловања, најпре обрате свом послодавцу са захтевом да ли је и када поднео неопходну документацију матичној филијалии у Републичком фонду.