Извештај о спроведеним контролама у периоду од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године

I Контрола наменског трошења средстава

Сектор за контролу је у складу са планом рада за 2017. годину,у извештајном периоду организовао 21 контролу наменског трошења средстава за плате уговорених радника за период 01.01-31.03.2017. године, као и 1 ванредну контролу наменског трошења средстава за плате уговорених радника за период 01.01-30.04.2017. године.

Укупан финансијски ефекат утврђених неправилности у поступцима контроле износи 52.897.700,13 динара. Имајући у виду одредбе члана 59. Закона о буџетском систему и члана 159. Закона о здравственој заштити, за утврђене неправилности у поступцима контроле, надзорници осигурања су у записницима о извршеним контролама предложили следеће мере:

- повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурања у укупном износу од 48.784.530,51 динар,

- повраћај средстава са рачуна сопствених прихода на рачун за трансфер буџетских средстава здравствене установе у укупном износу од 4.113.169,62 динара.

На наредном графикону приказани су ефекти утврђених неправилности у поступцима контроле уговорних обавеза.

izv

У табеларном прегледу свих извршених контрола са кратким описом утврђених неправилности и описом предложених мера.

Редни број

Назив здравствене установе

Предмет контроле

Опис неправилности

Предложена мера повраћаја средстава Републичком фонду

Предложена мера преноса средстава са сопственог на буџетски рачун

Укупно предложене мере

1

СБ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 758.617,03 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 755.400,81 динар; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, немедицинским радницима што није у складу са чл.77. Закона о здравственој заштити у износу од 3.216,22 динара.

758.617,03

0,00

758.617,03

2

ОБ СЕНТА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.114.171,99 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 999.558,08 динар; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, немедицинским радницима што није у складу са чл.77. Закона о здравственој заштити у износу од 114.613,91 динара .

1.114.171,99

0,00

1.114.171,99

3

СБ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ ВРШАЦ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.256.153,22 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 1.256.153,22 динара.

1.256.153,22

0,00

1.256.153,22

4

ДЗ ВРШАЦ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 364.177,82 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 16.459,77 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 202.622,90 динара; г) неправилно обрачунатог и исплаћеног прековременог рада који је остварен пружањем услуга које се не финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања у износу од 145.095,15 динара.

364.177,82

0,00

364.177,82

5

ДЗ ПАНЧЕВО

Наменско-плате 01.01-30.04.2017. (ванредна контрола)

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 10.307.897,33 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 94.748,00 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, у супротности са одредбама Законао здр.заш. и Закона о раду у износу од 9.779.626,16 динара; г) исплаћене плате уговореном фармацеуту иако Кадровским планом није предвиђен у броју и структури запослених у износу од 381.831,09 динара; д) исплаћеног синдикалног додатка на терет средстава обавезног здравственог осигурања у износу од 51.692,08 динара.

10.307.897,33

0,00

10.307.897,33

6

ДЗ КУЛА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 976.686,39 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена; в) увођења прековременог рада здравственим радницима, што је у супротности са чл. 54. Закона о раду; г) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада немедицинским радницима дужим од осам часова недељно што је супротно чл.52. Закона о раду; д) обрачунатог и исплаћеног додатка по основу времена проведеног на раду (минули рад) на сате проведене на прековремени рад (дежурство и др.) ; ђ) примене капитационе оцене која није у складу са ст.3. чл. 16. Уредбе о корективном коефицијенту.

976.686,39

0,00

976.686,39

7

ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋ.БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, С. КАМЕНИЦА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 413.079,13 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 79.713,67 динар; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 293.980,96 динара; в) исплаћеног синдикалног додатка на терет средстава обавезног здравственог осигурања у износу од 39.384,50 динара.

413.079,13

0,00

413.079,13

8

ОБ ЛОЗНИЦА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 2.247.362,91 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 425.490,82 динара; б) неправилно обрачунатог и исплаћеног додатка по основу времена проведеног на раду -минули рад) у износу од 1.520.382,65 динара; в) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који су радили преко 10 часова без сагласности Министарства здравља у износу од 209.400,71 динар; г) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, административним радницима супротно чл.53. став 1. Закона о раду у износу од 92.088,73 динара;
2) Повраћај са сопственог на буџетски рачун у укупном износу од 423.367,63 динара и то због: а) ненаменси утрошених средстава за остале уговорене накнаде из уговора за исплату плата у укупном износу од 423.367,63 динара и то: - за неуговорене раднике у износу од 314.790,31 динар, -за исплату стимулација у износу од 38.123,58 динара, - за синдикални додатак у износу од 50.132,50 динара и - за признавање специјалистичког коефицијента (додатни) у износу од 20.321,24 динара.

2.247.362,91

423.367,63

2.670.730,54

9

ОБ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 5.620.943,59 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 75.575,07 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 5.545.368,52 динара;

5.620.943,59

0,00

5.620.943,59

10

ОБ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 4.183.790,76 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 3.972.075,84 динара; б) обрачунате и исплаћене пасивне приправности немедицинским радницима у износу од 211.714,92 динар;
2) Повраћај са сопственог на буџетски рачун у укупном износу од 1.346.414,12 динара и то због: а) ненаменси утрошених средстава која су у условима блокаде скинута са буџетског рачуна у укупном износу од 1.346.414,12 динара.

4.183.790,76

1.346.414,12

5.530.204,88

11

ДЗ ТОПОЛА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 169.018,82 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 41.862,95 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 118.822,19 динара; г) неправилно обрачунате и исплаћене накнаде плата код једног запосленог који је на специјализацији у износу од 8.333,68 динара.

169.018,82

0,00

169.018,82

12

ЗЦ НЕГОТИН

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.321.917,91 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 1.294.210,70 динара; в) исплаћен прековремени рад здравственим радницима у супротности са чл. 77. став 6. и 8. Закона о здр. заштити у износу од 27.707,21 динара.

1.321.917,91

0,00

1.321.917,91

13

ОБ ЧАЧАК

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.032.353,00 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 51.130,51 динар; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 894.756,49 динара; в) исплаћене пасивне приправности немедицинским радницима у износу од 86.466,00 динара.

1.032.353,00

0,00

1.032.353,00

14

ДЗ КРУШЕВАЦ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 72.460,07 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 72.460,07 динара;

72.460,07

0,00

72.460,07

15

СБ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ ГОРЊА ТОПОНИЦА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 3.252.941,33 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 3.252.941,33 динара;

3.252.941,33

0,00

3.252.941,33

16

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.321.780,18 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 4.122,44 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 1.277.532,23 динара; в) исплаћене приправности и рада по позиву немедицинским радницима у износу од 40.125,00 динара;

1.321.780,18

0,00

1.321.780,18

17

ДОМ ЗДРАВЉА ПИРОТ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.094.529,55 динара и то због: а) исплате средстава по основу дуговања за бенефицирани радни стаж за период од 1999. године до 2013. године у износу од 983.937,00 динара из средстава која су пренета за плате уговорених радника по уговору за 2017. годину; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 110.592,55 динара;

1.094.529,55

0,00

1.094.529,55

18

ДЗ ПРЕШЕВО

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 141.941,89 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 2.952,39 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 47.571,42 динара; в) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада у ПЗЗ супротно чл.77. Закона о здравственој заштити у износу од 75.604,31 динар: г) ненаменског трошења средстава за исплату доприноса од 17,9% за стимулације у износу од 10.526,99 динара; д) ненаменског трошења средстава за исплату доприноса од 17,9% за синдикални додатак у износу од 5.286,78 динара.

141.941,89

0,00

141.941,89

19

ЗЦ Врање

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 7.169.592,70 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 18.990,00 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 6.322.038,56 динара (ПЗЗ -2.395.802,99 динара, СЗЗ- 3.910.999,64 динара и стоматологија -15.235,93 динара); в) обрачунатог и исплаћеног минулог рада у износу од 828.564,14 динара (ПЗЗ - 108.503,38 динара, СЗЗ- 717.629,83 динара и стоматологија -2.430,93 динара);
2) Повраћај са сопственог на буџетски рачун у укупном износу од 2.343.387,87 динара и то због: а) ненаменског трошења пренетих средстава за исплату плата неуговореним радницима путем принудне наплатеу износу од 2.343.387.87 динара;

7.169.592,70

2.343.387,87

9.512.980,57

20

КБЦ ЗЕМУН

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 3.800.826,64 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 177.390,40 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 2.451.078,46 динара; в) обрачунатог и исплаћеног додатка по основу времена проведеног на раду (минули рад) на сате проведене на прековремени рад (дежурство) у износу од 1.093.588,60 динара; г) исплате накнаде за обављање синдикалне функције у износу од 78.769,18 динара.

3.800.826,64

0,00

3.800.826,64

21

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 88.068,81 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 88.068,81 динара;

88.068,81

0,00

88.068,81

22

ИНСТИТУТ ЗА ЗДР.ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА БЕОГРАД

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 2.076.219,44 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 164.640,58 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог радаи дежурства, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 1.911.578,86 динара;

2.076.219,44

0,00

2.076.219,44

У наредној табели приказан је опис утврђених неправилности за које је предложена мера повраћаја средстава Републичком фонду за здравствено осигурање. 

Редни број

Утврђена неправилност за коју је предложена мера повраћаја средстава Републичком фонду

Износ

1.

Прековремени рад запослених са скраћеним радним временом

37.662.053,82

2.

Друге неправилности приликом увођења и исплате прековременог рада (прековремени рад здравствених радника који је уведен сходно одредбама Закона о раду, прековремени рад здравствених радника у трајању дужем од 10 часова недељно и др). Напомена - у записницима о извршеним контролама нису раздвојени основи оспорења због истовременог постојања више основа оспорења.

3.726.014,33

3.

Обрачун и исплата прековременог рада који је уведен сходно одредбама Закона о здравственој заштити немедицинским радницима

548.225,29

4.

Примена коефицијената за обрачун и исплату плата супротно Уредби о коефицијентима

888.114,66

5.

Исплата накнаде за обављање синдикалне функције из средстава обавезног здравственог осигурања

175.132,54

6.

Неправилно обрачунат додатка по основу времена проведеног на раду - минули рад

3.442.535,39

7.

Исплата средстава по основу дуговања за бенефицирани радни стаж за период од 1999. године до 2013. године из средстава која су пренета за плате уговорених радника по уговору за 2017. годину

983.937,00

8.

Исплата плате уговореном фармацеуту иако Кадровским планом није предвиђен у броју и структури запослених

381.831,09

9.

Остало (записници у којима није било могуће раздвојити износе по појединим неправилностима и др)

976.686,39

Укупно

48.784.530,51

У наредној табели приказан је опис утврђених неправилности за које је предложена мера повраћаја средстава са рачуна сопствених средстава на рачун за трансфер буџетских средстава здравствене установе.

Редни број

Утврђена неправилност за коју је предложена мера повраћаја средстава са рачуна сопствених средстава на рачун за трансфер буџетских средстава здравствене установе

Износ

1.

Ненаменси утрошених средстава за остале уговорене накнаде

4.113.169,62

Укупно

4.113.169,62

На основу података приказаних у табели закључује се да су неправилности за које су утврђени највиши финансијски износи у поступцима контроле наменског трошења средстава за плате односе на увођење прековременог рада у здравственим установама:

  • увођење прековременог рада супротно законским одредбама којима је регулисано питање скраћеног радног времена. Чланом 52. Закона о раду скраћено радно време се утврђује на основу стручне анализе, у складу са законом, запосленима који раде на нарочито тешким, напорним и за здравље штетним пословима, утврђеним законом или општим актом, на којима и поред примене одговарајућих мера безбедности и заштите живота и здравља на раду, средстава и опреме за личну заштиту на раду постоји повећано штетно дејство на здравље запосленог и који представљају послове са повећаним ризиком. Радно време се скраћује, сразмерно штетном дејству услова рада на здравље и радну способност запосленог, а највише 10 часова недељно. Чланом 53. став 4. Закона о раду предвиђено је да се запосленом који ради на пословима на којима је уведено скраћено радно време, не може одредити прековремени рад на тим пословима. С тим у вези, здравствена установа је у обавези да се придржава прописа о скраћеном радном времену, тј. запосленом који ради у режиму скраћеног радног времена које је изједначено са пуним радним временом, не може да уведе прековремени рад, јер је радно време запосленог скраћено управо због немогућности да се штетни утицаји на радном месту отклоне на други начин па се уводи скраћено радно време. Такође, прековремени рад здравствених радника је регулисан члановима 77. и 78. Закона о здравственој заштити и може бити уведен у форми дежурства, приправности и рада по позиву. Пошто Закон о здравственој заштити као lex specialis не садржи одредбе о могућности, односно немогућности увођења преквременог рада за запослене у здравственим установама који раде на пословима на којима је уведено скраћено радно време, то се у том сегменту примењују релевантне одредбе Закона о раду, тј. за запослене у здравственим установама важи ограничење предвиђено чланом 53. став 4. Закона о раду.
  • увођење прековременог рада здравственим радницима сходно одредбама Закона о раду. Прековремни рад здравствених радника је регулисан чланом 77-78. овог Закона о здравственој заштити, односно регулисани су дежурство, приправност и рад по позиву као облици прековременог рада здравствених радника.Чланом 77. Закона о здравственој заштити је прописано да се дежурство, као облик прековременог рада, уводи здравственим радницима уколико здравствена установа није у могућности да обезбеди здравствену заштиту организацијом рада у сменама или прерасподелом радног времена.Чланом 78. овог Закона о здравственој заштити су уређени приправност и рад по позиву као облици прековременог рада здравствених радника. Имајући у виду наведено здравственим радницима се прековремни рад не може увести сходно одредбама Закона о раду, већ искључиво у складу са одредбаам Закона о здравственој заштити.


II Контрола остваривања права из здравственог осигурања

У периоду 01.04-30.06.2017.године Сектор за контролу је организовао и спровео 8 контрола у вези са остваривањем права осигураних лица на здравствену заштиту и контролом медицинске документације. Укупан износ утврђених неправилности у спровођењу уговора од стране здравствених установа износи 4.320.505,95 динара.

Контролама су обухваћене следеће контроле:

- исправност прописивања лека somatropin на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.2016-31.03.2017. године;
- остваривање права осигураних лица на лекове са Листе Ц на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-31.03.2017. године;
- медицинска документација за осигурано лице ЛБО 26********80;
- исправност спровођења Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години;
- исправност прописивања лекова на рецепт на терет средстава обавезног здравственог осигурања за осигурано лице ЛБО 27********86, у периоду 01.01.2016. године до момента контроле;

У табели дат је преглед окончаних контрола са кратким описом утврђених неправилности и описом предложених мера.

Редни број

Назив здравствене установе

Предмет контроле

Опис неправилности

Предложена мера накнаде штете

Друга предложена мера

1

ДЗ СТАРИ ГРАД

исправност прописивања лека somatropin на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.2016-31.03.2017. године

1)Предложена мера накнаде штете због прописивања лека somatropin супротности са Правилником о Листи лекова и чланом 79. Правилника о начину и поступку

4.320.505,95

/

2

ИБСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

остваривање права осигураних лица на лекове са Листе Ц на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-31.03.2017. године

/

/

3

КЦ НИШ

остваривање права осигураних лица на лекове са Листе Ц на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-31.03.2017. године

/

/

4

ДЗ СОМБОР

медицинска документација за осигурано лице ЛБО 26*********80

/

/

5

АПОТЕКА КРШЕНКОВИЋ

исправност спровођења Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години

1) апотека је поступила супротно члану 60. став 8. Правилникa о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину („Службени гласник“ РС, бр.109/16 и 29/17); 2) поступила супротно члану 6. став 4. Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години, 01 број:180-110/2017 од 30.01.2017. године.
Апотека „Кршенковић“ из Ужица није имала правни основ да врши издавање лекова на рецепт и одређене врста помагала осигураним лицима Републичког фонда у огранку Апотека „Кршенковић 36“ у Београду, улица Бојанска број 13, јер је регистрација истог извршена након закључивања Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години, којим је прописано да се се уговор закључује само за огранке који су у саставу апотеке у време закључења уговора, као и да се лекови на рецепт и одређена врста помагала могу издавати осигураним лицима само у огранцима који су били обухваћени обавезом издавања лекова у време закључења уговора.

/

Да се изврши једнострано раскидиња Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години, 01 број:180-110/2017 од 30.01.2017. године сходно члану 22. Уговора

6

АПОТЕКА КРШЕНКОВИЋ

исправност спровођења Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години

У Понуди за закључење Уговора, број: 22-1/2017 од 30.01.2017. године, за огранак Апотеке „Кршенковић број 33“ наведена је адреса улица Војводе Степе 37, Београд, одговорно лице Бранка Шукиловић, радно време апотеке и контакт телефон. Контролом је утврђено да је седиште напред наведеног огранка у Ужицу, на адреси улица Милоша Обреновића 13, а не како је наведено у Понуди Апотеке која је саставни део Уговора.

/

/


Сви записници о извршеним контролама доступни су на линку http://rfzo.rs/index.php/izvrsene-kontrole