ОБАВЕШТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА СЕКУНДАРНОМ И ТЕРЦИЈАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПО СИСТЕМУ ДСГ

Републички фонд за здрaвствено осигурање обавештава здравствене установе на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите са којима је уговoрен варијаблни део накнаде односно које се финансирају по систему ДСГ у 2020. години, да резултати ДСГ учинка и показатеља квалитета, као и укупан износ средстава за учинак у другом кварталу нису објављени с обзиром да надзорницима осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“ није омогућио спровођење контроле исправности шифрирања дијагноза и процедура, као и контроле показатеља квалитета за други квартал 2020. године.

Истичемо да је Републички фонд за здравствено осигурање извршио контролу исправности шифрирања дијагноза и процедура у 56 здравствених установа (од укупно 57).

Из наведеног разлога Републички фонд није био у могућности да објави резултате у утврђеном року и да изврши пренос средстава по том основу, с обзиром да без контроле  резултата свих здравствених установа које се финансирају по систему ДСГ у складу са Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину и Методологијом за утврђивање варијабилног дела накнаде по основу ДСГ учинка и показатеља квалитета, није могуће извршити обрачун ДСГ учинка и утврдити варијабилни део накнаде.

С тим у вези, обавештавамо здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ да ће шестомесечни обрачун, као и анексирање Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2020. годину бити могуће тек по објављивању резултата учинка за други квартал 2020. године.