Осигурање лица за случај тежих болести са допунским ризицима

Осигурање лица за случај тежих болести са допунским ризицима је врста добровољног здравственог осигурања и у РФЗО се  може  уговорити само као колективно осигурање.

Ова врста осигурања намењена је послодавцима, организацијама, удружењима и другим правним лицима, који на овај начин својим запосленима и члановима, обезбеђују додатну сигурност у случају болести.

Колективно осигурање лица за случај тежих болести обезбеђује исплату осигураног износа или проценат осигураног износа, у случају да  у току осигурања први пут настане нека од тежих болести које су наведене у Посебним условима за колективно осигурање лица за случај тежих болести са допунским ризицима.

Уз теже болести могу се уговорити и хируршке интервенције, односно операције које су дефинисане и према тежини разврстане у Посебним условима за колективно осигурање лица за случај тежих болести са допунским ризицима, дневна накнада за болничке дане и дневна  накнада за случај трајања привремене спречености за рад.

Висина премије осигурања зависи од уговореног ризика, изабраних сума осигурања на које се закључује осигурање  и попуста дефинисаних Тарифом осигуравача. Осигуране ризике и висину  суме осигурања одређује послодавац.

 Пример  I
сума осигурања у динарима месечна премија по осигуранику у динарима
Теже болести 140.000,00
Хируршке интервенције 120.000,00
Укупно по 1 осигуранику 151,67
 Пример  II
сума осигурања у динарима месечна премија по осигуранику у динарима
Теже болести 60.000,00
Хируршке интервенције 40.000,00
Болнички дан 400,00/ дан
Боловање 200,00/ дан
Укупно по 1 осигуранику 191,67

 

Напомена: прорачуни премија и примери сума осигурања су информативног карактера.