Стоматологија

Републички фонд за здравствено осигурање пружа могућност колективног добровољног осигурања стоматолошких услуга.

Ово осигурање “покрива“ лечење и поправку зуба, скидање каменца, обраду парадонталног џепа, вађење и пломбирање зуба као и друге услуге које се сматрају основним стоматолошким услугама а које су наведене у Посебним условима за осигурање стоматолошких услуга. Протетика, керамичке крунице и уградња импланта су искључени.

Добровољно осигурање стоматолошких услуга се уговара као колективно осигурање.

Основна премија износи 500,00 динара месечно.

Стоматолошке услуге могу се обавити у приватној пракси као и у државним здравственим установама. Након обављене уговорене стоматолошке услуге, осигураник се за рефундацију трошкова обраћа РФЗО-Сектору за добровољно здравствено осигурање. Уз захтев прилаже фискални рачун са спецификацијом обављених услуга. За сваку обављену стоматолошку услугу која је предвиђена уговором о осигурању, осигураник има право на рефундацију у висини од 80 % трошкова а до висине лимита предвиђеног за ту услугу.

Максимална сума до које су покривене све уговорене стоматолошке услуге износи 20.000,00 динара у току једне године осигурања.