Овера здравствених исправа

Послодавац, односно лице које је послодавац овластио подноси матичној филијали захтев за преузимање маркица и овлашћење лица које ће преузети маркице.

Референт за оверу ЗК маркицама прима писани захтев послодавца  за издавање маркица.

Референт задужен за оверу ЗК проверава расположиве податке у матичној евиденцији (доприноси), на основу контролног списка приложеног од стране послодавца проверава број тражених маркица, означава осигуранике и чланове њихових породица, укуцава опсег маркица штампа списак осигураника и чланова породице осигураника, на основу кога послодавцу издаје маркице. Након издавања маркица референт задужен за оверу ЗК,  штампа потврду о броју издатих маркица у два примерка коју потписују и референт задужен за оверу ЗК  и послодавац. Сваки од њих задржава по једна примерак.

Изузетно, референт задужен за оверу ЗК, може да захтева од послодавца допуну документације ради утврђивања потпуног чињеничног стања у складу са ЗЗО и Правилником о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи о коришћењу здравствене заштите и Инструкцијом РФЗО.