Накнада зараде за време привремене спречености за рад

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ

Чланом 266. Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“ број 25/19), који је ступио на снагу 11.04.2019. године, прописано је да осигурана лица која на дан ступања на снагу Закона користе права из обавезног здравственог осигурања, настављају да користе та права по одредбама закона који је важио до дана ступања на снагу овог закона.
Из наведеног разлога, осигураници остварују право на  накнаду зараде за време привремене спречености за рад у зависности  од тога да ли су започели са остваривањем тог права пре или после 11.04.2019. године.

НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД КОЈА ЈЕ НАСТУПИЛА ПРЕ 11.04.2019. ГОДИНЕ

1. За запослене

1.1. Фотокопија уговора о отварању посебног рачуна послодавца за исплату накнаде зараде (само када послодавац први пут има запосленог који је привремено спречен за рад или у случају промене посебног рачуна за исплату накнаде зараде);

1.2. Извод из појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе по одбитку а ако је послодавац исплатио накнаду зараде из својих средстава - извод из појединачне пореске пријаве за месец за који тражи исплату;

1.3. Потврда о оствареној заради за утврђивање основа за обрачун накнаде зараде  - Образац ОЗ -7 у бруто износу (три месеца која претходе месецу у коме је наступила привремена спреченост за рад или претпостављена зарада за месец за који се исплаћује накнада зараде из средстава РФЗО);

1.4. Извештај о привременој спречености за рад  (Образац ОЗ-6 – Дознака) на полеђини обрачунат, потписан и печатиран (без печата за послодавце основане по одредбама Закона о привредним друштвима);

1.5. Списак обрачунатих - исплаћених накнада зарада (у дупликату) – Образац    ОЗ-10, уредно попуњени, оверени печатом (без печата за послодавце    основане по одредбама Закона о привредним друштвима) и потписани     (два потписа);

1.6. Потврда о кретању (порасту-смањењу) зарада код послодавца за прво усклађивање основа за накнаду зараде - Образац ОЗ-8, а за сва   наредна    усклађења Потврда о кретању (порасту-смањењу) зарада код послодавца    за наредна усклађивања основа за накнаду зараде -  Образац ОЗ-9;

Изузетно: Оверене копије  обрачуна зарада (платних листића) за месеце   који чине   основ за обрачун накнаде зараде из Обрасца ОЗ-7 –   ако   постоји потреба за додатном провером података из Обрасца ОЗ-7;

1.7.     Додатна документација.

 

2. За предузетнике, самосталне уметнике, свештенике и верске службенике

2.1. Извештај о привременој спречености за рад  (Образац ОЗ-6 – Дознака);

2.2. Фотокопија броја текућег рачуна за осигураника-физичко лице, за које обрачун и исплату накнаде зараде врши Републички фонд;

2.3. Потврда или решење одговарајућег удружења, савеза или коморе о привременој одјави обављања делатности а за предузетника, уколико нема запослене - увид у податке са сајта АПР о привременој одјави обављања делатности;

2.4. Уверење из надлежне Пореске управе о висини  просечне месечне основице на коју је плаћен допринос за обавезно здравствено осигурање, утврђена у календарском тромесечју које претходи тромесечју у којем је  наступио случај по којем се стиче право на накнаду зараде и о измиреним доспелим доприносима до датума подношења документације за утврђивање права и исплату накнаде зараде за време привремене спречености за рад- поступање по  ЗУП-у;

2.5. За предузетнике који су се определили за личну зараду

Документација као за запослене.

2.6. Додатна документација.

 

3. Додатна документација

3.1. Ако је у питању привремена спреченост за рад ради неге детета,  неопходно је доставити потврду за другог родитеља да је у наведеном периоду био запослен, односно да је обављао делатност предузетника, односно да  из здравствених разлога није способан да се стара о детету

3.2  По истеку 6 месеци непрекидне привремене спречености за рад, односно 12 месеци са прекидима у периоду од 18 месеци, доставити потврду о поднетом захтеву РФ ПИО за утврђивање радне способности за сваки месец спречености за рад до доношења решења РФ ПИО.  


Образац ОЗ-7 можете преузети овде

Образац ОЗ-8 можете преузети овде

Образац ОЗ-9 можете преузети овде

Образац ОЗ-10 можете преузети овде

 

НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД КОЈА ЈЕ НАСТУПИЛА 11.04.2019. ГОДИНЕ И КАСНИЈЕ

4. За запослене

4.1. Захтев за исплату накнаде зараде у писаној форми (није прописан посебан  образац) уз напомену да ли је послодавац  исплатио накнаду зараде из својих средстава или не  (члан- 102. ЗЗО)

4.2. Фотокопија уговора о отварању посебног рачуна послодавца за исплату накнаде зараде (само када послодавац први пут има запосленог који је привремено спречен за рад или у случају промене посебног рачуна за исплату накнаде зараде);

4.3. Извод из појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе по одбитку, а ако је послодавац исплатио накнаду зараде из својих средстава - извод из појединачне пореске пријаве за месец за који тражи исплату;

4.4. Потврда о оствареној заради за утврђивање основа за обрачун накнаде зараде - Образац ОЗ -7 (12 месеци који претходе месецу у коме је наступила привремена спреченост за рад). Ако је осигураник био запослен код више послодаваца у 12 месеци који претходе месецу у коме је наступила привремена спреченост за рад, сваки послодавац попуњава Образац ОЗ-7 за одговарајући период када је осигураник радио код њега. Ако је неки од претходних послодаваца престао да постоји, односно није доступан осигуранику, уз Потврду на Обрасцу ОЗ-7, послодавац који подноси захтев за исплату накнаде зараде (код кога је осигураник у радном односу), доставља платне листиће или другу врсту потврде о оствареној заради код претходних послодаваца  која улази у основ за обрачун накнаде зараде, односно изјаву осигураника ако ни на који начин осигураник не може да прибави податке о оствареној заради код претходних послодаваца (како би Републички фонд у том случају по службеној дужности за недостајуће месеце унео податак о минималној заради);

4.5. Извештај о привременој спречености за рад  (Образац ОЗ-6 – Дознака) на полеђини обрачунат, потписан и печатиран (без печата за послодавце основане по одредбама закона о привредним друштвима);

4.6. Списак обрачунатих - исплаћених накнада зараде (у дупликату) – Образац    ОЗ-10, уредно попуњени оверени печатом (без печата за послодавце    основане по одредбама Закона о привредним друштвима) и потписани     (два потписа)

Изузетно: Оверене копије  обрачуна зарада (платних листића) за месеце који чине   основ за обрачун накнаде зараде из Обрасца ОЗ-7 – акопостоји потреба за додатном провером података из Обрасца ОЗ-7;

4.7. Додатна документација.

 

5. За предузетнике, самосталне уметнике, свештенике, верске службенике, јавне бележнике и јавне извршитеље

5.1. Извештај о привременој спречености за рад  (Образац ОЗ-6 – Дознака)
 
5.2. Фотокопија броја текућег рачуна за осигураника-физичко лице за које обрачун и исплату накнаде зараде врши Републички фонд;

5.3. САМОСТАЛНИ УМЕТНИЦИ И ПРЕДУЗЕТНИЦИ: Потврда или решење одговарајућег удружења, савеза или коморе о привременој одјави обављања делатности за самосталне уметнике и адвокате, а за предузетника  који нема запослене - увид у податке са сајта АПР о привременој одјави обављања делатности;

5.4. Уверење Пореске управе о  просечној месечној основици на коју је плаћен допринос за обавезно здравствено осигурање за 12 месеци који претходе месецу у којем је наступио случај по којем се стиче право на накнаду зараде, са назнаком да су плаћени доспели доприноси подношења документације за утврђивање права и исплату накнаде зараде за време привремене спречености за рад.- поступање по ЗУП-у.

5.5. За предузетнике који  су се определили за личу зараду

Документација као за запослене.

5.6. Додатна документација

 

6. Додатна документација

6.1. Ако је у питању привремена спреченост за рад ради неге детета,  неопходно је доставити  изјаву родитеља који остварује право на накнаду за негу детета о ЛБО за другог родитеља у писаној форми,  ради утврђивања основа осигурања из члана 11. став 1. тач. 1)-7), 18), 20) и 23) Закона о здравственом осигурању у наведеном периоду, а ако други родитељ није осигуран по неком од наведених основа осигурања, потребно је доставити потврду да је из здравствених разлога неспособан да негује дете. Ако дете има само једног родитеља или само један родитељ врши     родитељско право, доказ да тај родитељ сāм врши родитељско право.
Под истим условима право на накнаду зараде за негу детета остварује усвојитељ, хранитељ, очух или маћеха.
 
6.2. По истеку 6 месеци непрекидне привремене спречености за рад, односно 12 месеци са прекидима у периоду од 18 месеци, доставити потврду о поднетом захтеву РФ ПИО за утврђивање радне способности за сваки месец  спречености за рад до доношења решења РФ ПИО. 

 

Образац ОЗ-7 можете преузети овде

Образац ОЗ-10 можете преузети овде