Питања и одговори

 

1. Шта је то добровољно здравствено осигурање?

Добровољно здравствено осигурање је осигурање које је уговарач осигурања, односно осигураник закључује слободном вољом са Републичким фондом за здравствено осигурање са циљем да себи или својој породици обезбеди боље или другачије услове лечења као и да смањи ризик непланираних трошкова лечења.

2. Ко може бити осигураник добровољног здравственог осигурања РФЗО?

Свако физичко лице које је осигураник у обавезном здравственом осигурању, што доказује исправом о здравственом осигурању (здравствена књижица), може са Републичким фондом за здравствено осигурање да закључи уговор о добровљном здравственом осигурању.

3. Могу ли да се осигурам у добровљоном здравственом осигурању иако нисам осигураник обавезног здравствног осигурања?

Осигураник добровољног здравственог осигурања РФЗО може бити само лице које је осигураник у обавезном здравственом осигурању. Важећи Закон о здравственом осигурању даје могућност укључивања у обавезно здравствено осигурање. Након што се укључите у обавезно здравствено, можете бити осигураник и добровољног здравственог РФЗО.

4. Путно осигурање - документација?

За закључење уговора о добровољном здравственом осигурању неопходни су:

  • пасош уговарача/осигураника или лична карта ако уговарач/осигураник путује у Црну Гору

  • исправа о здравственом осигурању (здравствена књижица)

  • доказ о уплати премије.

5. Да ли правно лице или друго физичко лице може у име осигураника да закључи уговор о добровољном здравственом осигурању?

Друго лице, правно или физичко, може у име осигураника да закључи уговор о добровољном здравственом осигурању са Републичким фондом за здравствено осигурање. То лице је уговарач осигурања и у обавези је да осигуравачу уплати премију осигурања из својих средстава или на терет средстава осигураника.

6. Каква је разлика између уговора које појединац закључи са РФЗО и оних које послодавац закључи за своје раднике?

Групно, односно колективно закључивање уговора о добровољном здравственом осигурању има значајних предности. Код групног, односно колективног осигуравања групе људи (нпр. запослени код истог послодавца, чланови удружења и сл.) нема потребе за достављањем додатне документације која се иначе, код индивидуалног осигурања, тражи као доказ о здравственом стању осигураника, плаћање премије се врши са рачуна послодавца или административном забраном на зараду осигураника.