Изглед и подаци на КЗО

Изглед картице здравственог осигурања као и подаци које се уносе на чип и које се могу очитати, дефинисани су Правилником о исправи о здравственом осигурању(“Службени гласник РС”, бр. 1).

На картици су видљиви име и презиме осигураног лица, датум рођења, лични број осигураника и број здравствене картице. Подаци који се уносе на чип преузимају се из матичне евиденције осигураника  (име, презиме, ЈМБГ, ЛБО, адреса, матична филијала РФЗО, обвезник уплате доприноса, период овере и други административни подаци).

Картица не садржи податке о пруженим услугама у здравственим установама, податке о лековима добијеним на рецепт, као ни друге податке о остваривању права из здравственог осигурања.

kartica-RFZO prednja strana
kartica RFZO zadnja strana

 

О картици

Подношење захтева и уручивање КЗО

Секција за преузимање

Начин провере валидности картице