Надзорни одбор

Надзорни одбор има пет чланова, које именује и разрешава Влада и то:

1) три члана, на предлог министра;

2) једног члана представника осигураника запослених, на предлог репрезентативних синдиката организованих на нивоу Републике Србије;

3) једног члана представника осигураника пензионера, на предлог удружења пензионера организованог на нивоу Републике Србије које има више од 50.000 регистрованих чланова.

На предлог министра Влада именује и разрешава председника Надзорног одбора из реда чланова Надзорног одбора.

Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.

Надзорни одбор:

1) врши надзор над финансијским пословањем Републичког фонда;

2) врши надзор над финансијским пословањем филијала и Покрајинског фонда;

3) врши увид у спровођење законских обавеза Републичког фонда, филијала и Покрајинског фонда;

4) врши увид у спровођење одлука Управног одбора;

5) обавља и друге послове у складу са законом и статутом Републичког фонда.

Надзорни одбор, најмање једном годишње, а најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину подноси извештај о извршеном надзору Управном одбору и Влади.

Извештај о раду за претходну годину можете погледати овде.

Надзорни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање:

Милан Грубишић, дипломирани економиста из Београда, Председник

Чланови:

1. Саша Недовић, адвокат из Београда,

2. Зоран Дмитровић, дипломирани економиста из Београда, представник осигураника запослених,

3. Драгица Лучев, пензионер из Суботице, представник осигураника пензионера,

4. Драган Марјановић, дипломирани економиста из Београда, представник осигураника запослених.