Питања и одговори

Општа питања

Имам питање из области ране рехабилитације. Да ли постоји нека шифра пратеће, завршне дијагнозе која би издвојила наше услуге у оквиру ране неуролошке, ортопедске и кардиолошке рехабилитације? Да ли се шифра Z50 може користити и на примарном нивоу здр. заштите код спровођења амбулантног физикалног третмана?

Као што сте и сами споменули, шифра која би Вама одговарала се налази у категорији Z50.- Нега која укључује употребу рехабилитационих процедура, уз обавезно четврто кодно место које би означило тип рехабилитације. Наведене шифре су универзалне, тако да их можете користити и амбулантно.

Када је инвалидно или непокретно лице хоспитализовано омогућено је да се за та лица посебно фактурише БД (болеснички дан), односно постоји атрибут (коефицијент) и тада БД има своју цену. Да ли то важи и за све здравствене услуге које се пруже таквом лицу током хоспитализације: прозвати атрибут за инвалидна/непокретна лица за сваку здравствену услугу?

Наведени атрибут се односи само на БО дан, тако да би га требало само уз БО дан и писати. Не односи се на здравствене услуге.

На који начин да означимо пацијенте односно услуге пружене у складу са чланом 142 Закона, за пружене услуге хитне медицинске помоћи лицима за која нису оверене исправе о осигурању из разлога што нису плаћени доспели доприноси за обавезно здравствено осигурање, односно нису плаћени у целини, а за која се фактура испоставља РФЗО-у?

Пружене услуге хитне медицинске помоћи лицу коме није оверена исправа о осигурању због неплаћених доприноса у електронској фактури  треба означити атрибутом "Хитна медицинска помоћ", а подаци о осигураном лицу фактуришу се као и за лица са овереним исправама о осигурању (ЈМБГ, ЛБО и број здравствене књижице).

За пружене услуге хитне медицинске помоћи лицима непознатог пребивалишта, као и другим лицима која право на хитну медицинску помоћ не остварују на другачији начин у складу са законом, фактуру испостављате Министарству здравља, имајући у виду да се средства за ове намене остварују из буџета Републике Србије (у складу са чл. 18 и 160 Закона о здравственој заштити).

Како да шифрирамо конзервативни третман декубитуса. Наше сестре се врло ангажују у конзервативном третману декубитуса,  али су у недоумици како да шифрирају ову услугу.

Наш савет је да из МКБ-10 искористите једну од пет шифара, на четири кодна места, која се односи на L89.- Ulcus decubitale. Упишите је као пратећу дијагнозу у Извештај о хоспитализацији, уз напомену да се евидентирају све дијагнозе које су третиране. Иако нема одговарајуће шифре за поступак, у склопу дијагнозе се подразумевају сестринске услуге.

Уколико је током хоспитализације на нашој клиници спровођена физикална терапија (од стране особља са друге клинике), ко шифрира услугу физикалне терапије и да ли се шифра ове услуге уноси у Извештај о хоспитализацији?

Процедуре физикалне медицине које се спроводе на вашој клиници шифрира медицински радник који их је обавио и уписује их у Извештај о хоспитализацији пацијента

Да ли се за лабораторијске услуге које су урађене на клиници на којој је болесник и хоспитализован уписују шифре услуга и у Извештај о хоспитализацији (поред тога што се исте шифрирају у самој лабораторији)?

Шифре лабораторијских услуга не треба уносити у Извештај о хоспитализацији.

Да ли у Извештај о хоспитализацији треба унети шифре здравствених услуга обављених у кабинетима наше клинике током хоспитализације попут магнетне резонанце, ултразвучних прегледа, евоцираних потенцијала, електромионеурографије, електроенцефалографије, компјутеризоване томографије или РТГ прегледа или се ове услуге шифрирају САМО у кабинетима у којима су обављене?

У Упутству за попуњавање извештаја о хоспитализацији (погледајте линк http://www.batut.org.rs/index.php?content=718) где постоји списак процедура које не треба уписивати у Извештај о хоспитализацији. Тим списком је обухваћена већина процедура које сте навели у овом питању (напомена: РТГ и ултразвучна снимања се не уписују, за разлику од магнетне резонанце и компјутеризоване томографије).

Да ли се у Извештај о хоспитализацији уносе шифре здравствених услуга које су обављене на другим клиникама у оквиру наше установе (то обухвата консултативне прегледе других специјалности, дијагностичке методе које се не обављају на нашој клиници, затим различите лабораторијске услуге)  или ове услуге шифрирају САМО у кабинетима и лабораторијама, ван наше клинике, које су одређени преглед или анализу и обавиле?

Извештај о хоспитализацији прати пацијента током читаве епизоде болничког лечења, без обзира на које се одељење упућује и ради чега. То значи да, када се пацијент упути у неку другу клинику ради дијагностике или терапије, здравствени радник који је те процедуре извршио, уписује их и у Извештај о хоспитализацији (осим ако нису у питању неке од процедура које се налазе на списку оних које не треба уписивати у Извештај о хоспитализацији).

Обзиром да се преглед током хоспитализације болесника обавља свакодневно, да ли га треба шифрирати у Извештај о хоспитализацији толико пута колико је и обављен?

Преглед пацијента спада у једну од процедура које се не уписују у Извештај о хоспитализацији.

Да ли се у Извештај о хоспитализацији уносе здравствене услуге које током хоспитализације пружају медицинске сестре и техничари (обзиром да не постоји друга опција за извештавање о обављеним услугама ове врсте)?

Рад медицинских техничара је обухваћен дијагнозом и/или дијагнозама које су пацијенту дате и које се третирају током епизоде болничког лечења. Дакле, у оквиру сваке дијагнозе се подразумева да се у току третирања исте морају извршити одређене 'сестринске' процедуре.

Да ли је потребно за здраву новорођену децу, у оквиру мајчиног Извештаја о хоспитализацији уносити пружене процедуре и пратеће дијагнозе?

Да, уписујте оно што је урађено у складу са правилима из Упутства за попуњавање Извештаја о хоспитализацији.

У Упутству за попуњавање Извештаја о хоспитализацији пише да се Историја болести и Извештај о хоспитализацији попуњава за новорођену беба само уколико се установи да је потребно да се задржи у здравственој установи, након завршеног лечења за мајку. У нашој здравственој установи са новорођенчетом које има неки здравствени проблем, готово увек остаје и мајка. Дакле не ради се отпуст и Извештај о хоспитализацији за мајку, а она остаје због лечења детета. Како решити овај проблем како би било приказано лечење и за мајку и за дете?

Погледајте ПРАВИЛНИК о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања ио партиципацији за 2014. годину - конкретно члан 11., тачке 7 и 8. Ту је наведено како треба правилно поступати, а Правилник можете преузети на http://www.rfzo.rs/download/pravilnici/participacija/Pravilnik_obimsadrzaj16012014.pdf.

Да ли ће се од 01.01.2014. године Извештај о хоспитализацији односно ДСГ образац слати у електронској форми, односно да ли ће се уопште слати и коме?

Републичком фонду за здравствено осигурањећете слати и даље е-фактуру, а више информација биће доступно у Упутству за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2014.годину. Извештај о хоспитализацији у папирној форми, колико нам је познато добијали су локални заводи за јавно здравље. Сматрамо да ће се и надаље наставити иста пракса.

Да ли ће се нови начин извештавања по систему дијагностички сродних група вршити кроз електронску фактуру? Да ли ће се фактурисање пружених услуга, здравствених установа вршити као и до сада по шифрама и ценама из тзв. "Плаве књиге", с обзиром да цене услуга по новој номенклатури нису формиране?

Фактурисање услуга вршиће се према Упутству за фактурисање здравствених услуга, лекова имедицинских средстава у 2014.години.

Обзиром да ценовник услуга Нове номенклатуре још није дефинисан, а по новом начину извештавања, услуге представљају главни носилац извештаја, на који начин ће се извештај формирати. Такође интересује нас како планирати услуге сходно њиховој вредности која нам у овом тренутку није позната?

 Тренутно се налазимо у припремној фази, како би од 01.01.2014.године почели са новим начином извештавања по систему дијагностички сродних група. Промена ће се односити само на извештавање у првој фази, а не и на финансирање. План рада би требало сачинити користећи нове шифре услуга, а према њиховом броју.

Како ће се од 2014. године фактурисати амбулантне услуге у поликлиници, сем прегледа типа превијања или давања ињекција. Да ли ће се и те услуге фактурисати по новим номенклатурама?

Амбулантне услуге ће се фактурисати према Упутству за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава у 2014.години. Обзиром да ће тзв. „Плаву књигу“ заменити нова Номенклатура здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, амбулантне услуге ће се планирати по тој новој Номенклатури уз коришћење нових шифара.

Које шифре ће се користити за планирање и фактурисање лабораторијских услуга?

Користиће се посебна Номенклатура лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, објављена у Службеном гласнику бр. 59, 2012. године.
Верзију у pdf формату можете преузети у делу Документа - Правилници које доноси Министарство здравља .
Excel формат са новим шифрама преузмите овде.

Да ли треба шифрирати процедуре интрамускуларног/ интравенског давања фармаколошког средства за стационарне пацијенте, обзиром да се, у складу са Упутством за фактурисање за 2013. годину, те услуге не фактуришу јер улазе у цену БО дана?

Погледајте правило 0042 из приручника о Правилима шифрирања дијагноза и процедура. Следећи њега највећи број рутинских процедура не би требало уписивати у нови Извештај о хоспитализацији. Више информација можете наћи и у Упутству за попуњавање, шифрирање и унос података из Извештаја о хоспитализацији које је ИЗЈЗ Батут израдио крајем прошле године.

Да ли се шифре здравствених услуга из нове Номенклатуре односе само на лежеће пацијенте?

Нова Номенклатура се односи на све пацијенте који се лече на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, али систем дијагностички сродних група, као нов начин финансирања болница обухвата стационар и дневну болницу, а неће обухватати нпр. амбуланту (иако ће се амбулантне услуге планирати уз помоћ нових шифара).

Питања из различитих медицинских специјалности

Обзиром да је наша установа психијатријска и да није укључена у систем ДСГ, поједине услуге које смо користили раније више нису у функцији. Да ли можемо да користимо услуге нове Номенклатуре ако нисмо укључени у систем ДСГ. Конкретно, услуге 120075, 120085, 010072, 080024, 080029, 000051, 000057, 000058 нисмо пронашли. Молимо да нам помогнете у разврставању на нове шифре.

Иако психијатрија није укључена у систем ДСГ, морате користити шифре из нове Номенклатуре (од првог до тридесетог поглавља), јер је она, од 01.01.2014. једина на располагању. Стара „Плава књига“ се више не користи. Када убудуће будете радили Планове рада мораћете да користите нову Номенклатуру. Испод смо навели шифре које бисте могли да користите уместо старих (осим 080024).

120075 – 96012-001 има исти назив, као и претходна; 120085 и 080029 - 96012-001 или погледајте поглавље 28, страна 766, ту бисте могли наћи замену за ову стару шифру; 010072– шифре нађите у блоковима 1853, 1854 на странама 608, 609; 000051– погледајте блок 1920 (шифре 96197-04, 96197-07, 96197-08 и сл., па затим 96200-03, 96200-04...); 000057– користите нпр. 96199-03, 96199-04 и сл; 000058 – погледајте блок 1886 на страни 639.

Молимо Вас да нам доставите нову шифру за лабораторијску услугу са старом шифром 000220 - Вагинални секрет (вагиналне групе-грам бојење).

L020289 Преглед вагиналног бриса на бактеријску вагинозу прегледом бојеног вагиналног препарата

Како шифрирати следеће интервентне неваскуларне процедуре: 1. Перкутана замена катетера или ендопротезе у билијарном тракту, 2. Контрола неваскуларних интервентних процедура без замене катетера (контролна нефростомографија, контролна холангиографија), 3. Ретроградна пијелографија-радиолошки део.

1. 30492-00 Перкутано постављање стента у билијарни тракт,

2. За контролно извођење процедура користите исту шифру као и за прво извођење. Битно је да процедуру у Извештају о хоспитализацији упишете онолико пута колико сте је извели, без обзира да ли сте је радили на пријему, или је контролна,

3. Можете користити шифру за једнострану 36818-00, а за обострану 36818-01.

Молим за помоћ, да ли је за стару шифру 080027 - Корекциони третман афазичара, муцања, дијастаза, адекватна замена у новој Номенклатури шифра 81874 - 09 Корекциони третман поремећаја говора? Ово су старе шифре – 120108 - Инхалациони провокациони назални тест in vivo, и 000053 - Фракционо давање серума или лека. Како их шифрирати по новој Номенклатури?

Шифра 81874-09 Корекциони третман поремећаја говора се може користити уместо 080027. За шифру 120108 нисмо пронашли одговарајућу замену у новој Номенклатури. Уместо шифре 000053 можете користити једну од шифара из блока 1920 Фармакотерапија у зависности од типа лека и начина давања.

Молим за помоћ, ово су старе шифре: 272095 - Уретер-екцизија уретероцеле цистостомијом обострано, 242003 - Малигни тумори врата-екстирпација, 240053 -Аспирациона пункција апцеса, хематома, цисти или зглобова,130003 - Оксигена терапија,122034 - Трахсотомија и трахеостомија,122003 - Ларинго и фарингоскопија индиректна са биопсијом или ексцизијом полипа,120200 - Испитивање слуха звучним виљушкама,120075 - Дефектолошка анамнеза и опсервација,120001 -Епифарингоскопија директна,112828 - Компјутеризована периметрија,100072 -Реанимација новорођенчади.

272095 - можете искористити неку од следећих шифара 36848-00 Ендоскопска ресекција уретероцеле; 242003 -31235-01 Ексцизија лезије(а) на кожи и поткожном ткиву врата; 240053 - 30216-01 Аспирација апсцеса из коже и поткожног ткива; 130003-92044-00 Остале терапије обогаћивања кисеоника/ом, 122034 – 41884-00 Крикотиреостомија; 122003 - 31400-00 Ексцизија лезије горњег аеродигестивног тракта; 120200 - 81836-03 Испитивање слуха звучним виљушкама; 120075 - 96012-001 Дефектолошка анамнеза и обсервација; 120001 - 41764-02 Фибероптички преглед фаринкса; 112828 - 11224-00 Квантитативна компјутеризована периметрија, једнострана или 11221-00 Квантитативна компјутеризована периметрија, обострана; 100072 - 92052-00 Кардиопулмонална реанимација или 92042-00 Немеханичка метода реанимације / оживљавања .

Како шифрирати старе услуге: 320019 Гасне анализе са кисеоником, 320034 Аспирирање, 020034 Заустављање ендобронхијалног крварења, 020037 Бронхографија, 020027 Бронхолаважа, 020032 Терапијска бронхоаспирација, xxxxxxx ЕЕГ са полиграфијом (ЕЕГ+респирација), 080067  ЕЕГ са  медикаментном активацијом, 320834 Аминокиселине / Квантитативно одређивање аминокиселина на анализатору, 720903 Хроматографска раздвајања (јоноизмењивачка, танкослојна, гасна, течна) из серума, ликвора и урина, 320835 Хроматографија на папиру аминокиселина, органских киселина и других које су обухваћене метаболичким скринингом, 320819 Скрининг тест на PKU по методи бактеријске инхибиције, Guthriе тест / тест на фенилкетенурију, 000057 Давање инфузије

320019 - L000737 Парцијални притисак кисеоника у крви; 320034 и 020032 - можете користити једну од шифара из блока 568 Збрињавање дисајног пута или шифру 96157-00 Дренажа респираторног система, без инцизије; 020037 - 59715-00 Бронхографија; xxxxxxx ЕЕГ са полиграфијом и 080067 ЕЕГ са медикаментном активацијом можете шифрирати одвојено једну од процедура из блока 1825 Електроенцефалографија и једну од процедура из блока 1849 Остала мерења дисајне функције (нпр. 11503-16 Континуирано посматрање плућне функције током 6 и више сати; 11506-17 Инхалациони провокативни тестови; 11503-171 Инхалациони провокативни тестови – специфичним алергенима; итд.);

За процедуру 000057 Давање инфузије можете користити једну од шифара из блока 1920 Фармакотерапија (нпр. 96199-07 Интравенско давање фармаколошког средства, хранљива супстанца или 96199-08 Интравенско давање фармаколошког средства, електролит; итд.)

Остале шифре процедура нисмо успели да пронађемо.

Наша лабораторија ради цитолошки преглед ликвора, али нисмо нашли адекватну шифру за ту услугу. Постоји L015420 - Цитолошки преглед ликвора у хематолошких болесника, и то покрива мањи број пацијената којима радимо ту анализу. Међутим, већи број пацијената нису хематолошки, већ су неуролошки, неурохируршки итд. Молимо Вас за помоћ.

Шифре које сте тражили могу бити неке од следећих: L011361 Макроскопски налаз ликвора, L029504 Преглед размаза ликвора, L010983 Ћелије, број у ликвору.

Да ли нам можете помоћи која процедура се у новој Номенклатури може применити уместо старе шифре услуге 000305 - Лекарски преглед пре уписа у основну школу, јер је то услуга коју спроводимо као обавезни део прегледа деце у том узрасту.

За шифрирање ове услуге можете користити неку од следећих шифара или комбинацију истих, као најбољу замену за недостајућу стару шифру: 000001- Специјалистички преглед, први; 92001-00- Општи физикални преглед (остале физиолошке процене; 600001- Специјалистички преглед физијатра, први.

Требају нам следеће шифре: рентгенскопије (ранија шифра 510112), инфилтрационе анестезије (ранија шифра 291019), површинске анестезије (ранија шифра 291020)

Како у новој Номенклатури не постоји адекватна замена за шифре које сте навели, достављамо Вам наш предлог:

За процедуру рендгенскопија (стара шифра 510112) можете користити неку од сл. шифара: 41889-01- Бронхоскопија кроз вештачки отвор – артефицијалну стому, 41892-00- Бронхоскопија са биопсијом (ригидна).

За процедуре инфилтрационе и површинске анестезије погледајте блок 1909 Спроводна (кондукциона) анестезија, са процедурама (92513-10 до 92513-99) у коме можете потражити одговарајуће шифре у зависности од АСА скора.

Које нове шифре можемо користити за наведене услуге: 030021 - Аспирациона (дупла сонда и биопсија слузнице танког црева), 020901 - Спирометријска испитивања (са или без хемодинамског оптерећења), 020035 - Узимање бриса, 020030 - Фибераспирација, 020027 - Бронховалажа, 020023 - Биопсија малим кљештима, 020020 - Фибербронхоскопија, 020019 - Ригидна бронхоскопија, 020018 - Интубација ригидним бронхоскопом, 012917 - Мерење дигиталних притисака, 010095 - Регистровање пулсних кривуља, 000070 - Давање интракадијалне ињекције, 242019 - Секундарни шав свих слојева,120109 - Локална апликација медикамената у ларинкс (инстилација).

030021 – 30487-00 Пласирање сонде у танко црево, Укључује: биопсију и/или 30075-13 Биопсија танког црева
020901 – имате више могућности: 11500-00 Бронхоспирометрија; 11503-04 Тест оптерећења у сврху процене респираторног статуса; 11506-00 Остала мерења респираторне функције
020035 – L000034 Узорковање других биолошких материјала у лабораторији
020030 – нпр. имате 41898-01 Фибероптичка бронхоскопија са биопсијом
020027, 020023, 020020, 020019, 020018 – погледајте блокове од 543 до 547 (од стране 132. у новој Номенклатури), ту изаберите неку од одговарајућих шифара
012917 – Погледајте блок 1850 (страна 607. и 608.у новој Номенклатури). Напомињемо да за стационарне пацијенте процедуру не морате уписивати у Извештај о хоспитализацији (ИоХ), јер она улази у БО дан.
010095 – Нисмо успели да пронађемо одговарајућу шифру, али би такође важило, као и са претходном процедуром, да се не уписује у ИоХ
000070 – можете да користите нпр. неку од шифара за интрамускуларно давање инјекција, као најбољу могућу замену (имате 96197-09)
242019 – можете користити једну од шифара из блока 1635 Репарација ране на кожи и поткожном ткиву. То су шифре: 30032-00 Репарација ране на кожи и поткожном ткиву лица или врата, површинска; 30035-00 Репарација ране на кожи и поткожном ткиву лица или врата, која укључује меко ткиво; 30026-00 Репарација ране на кожи и поткожном ткиву осталих области, површинска или шифру; 30029-00 Репарација ране на кожи и поткожном ткиву осталих области, која укључује меко ткиво.
120109 – 41870-00 Примена осталих средстава у гласницу

Код нас на Клиници за ОРЛ нисмо успели да пронађемо шифре услуга које редовно обављамо. Молимо вас да нам помогнете како да прикажемо следеће услуге:
120092 Вежбе за развој рецептивног говора, 120091 Вежбе за развој експресивног говора, 120093 Вежбе семантике, 120149 Вежбе богаћења речника, 120150 Вежбе за развој и формирање граматичких категорија, 120085 Писмени налаз и мишљење дефектолога, 120106 Графомоторне вежбе, 120100 Вежбе визомоторне контроле, 080025 Вежбе оралне праксије, 120101 Ритмичке вежбе, 120080 Вежбе моторике тела, 120103 Вежбе за доживљај телесне целовитисти, 080027 Корекциони третман афазичара, муцања, дијастаза, 122936 Реедукација психомоторике код деце оштећеног слуха до 3. године, 122937 Реедукација психомоторике код деце оштећеног слуха са дисхармонијом развоја старије од 3 године, 120155 Контролни преглед логопеда.

У новој Номенклатури здравствених услуга у поглављу 18 Неинвазивне, когнитивне и остале процедуре, које нису класификоване на другом месту налази се већина процедура које су вам потребне.

120092 и 120091 - 96135-00 Увежбавање вештина говора; Увежбавање читања;  96136-00  Увежбавање вештина течног говора; 95550-05 Удружене здравствене процедуре, патологија говора
120093 и 120149 - 96137-00 Увежбавање језичких вештина                                                     
120150 - 96070-00 Саветовање или подучавање о гласу, говору, речитости или језику
120085 - 96012-001 Дефектолошка анамнеза и обсервација  
120106 и 120100 -  96112-00 Увежбавање вештина у активностима повезаним са сензорном /сензо-моторном/сензо-неуралном функцијом                  
080025 - 81874-05 Фонијатријске вежбе – вежбе постављања гласа;  81874-06 Вежбе фонације; 81874-07 Вежбе артикулације; 81874-08 Артикулациони третман
120101 - 96129-00 Терапија целог тела вежбањем                    
120080 - 96130-00 Увежбавање вештина у активностима повезаним са положајем тела/мобилношћу/покретом; 96131-00 Увежбавање вештина у активностима повезаним са премештањем                                                                        
120103 - 81833-35 Рехабилитација, неуролошки поремећаји
080027 - 81874-09 Корекциони третман поремећаја говора
122936 и 122937 - 96112-00 Увежбавање вештина у активностима повезаним са сензорном/сензо-моторном/сензо-неуралном функцијом
120155 - 96012-002 Контролни преглед логопеда

Молим Вас да ми детаљније објасните шта обухвата шифра 600805 преоперативни и рани преипостоперативни третман код пацијената на ортопедском одељењу. Да ли та шифра покрива све активности везане за ортопедске пацијенте (вертикализацију, обуку хода са помагалима потпомогнуте вежбе итд.)?

Шифра 600805 Пре оперативни и рани преипостоперативни третман код пацијената на ортопедском одељењу покрива све активности везане за ортопедске пацијенте. За обуку хода са помагалима можете користити и шифру 600112 Активне вежбе са помагалима.

Молим за помоћ око тога да ли икако треба шифрирати услугу 11000-00 Електроенцефалографија (ЕЕГ) која се спроводи у Кабинету за електроенцефалографију и видеоенцефалографију када су у питању лежећи пацијенти.

Услугу 11000-00 Електроенцефалографија (ЕЕГ)не треба шифрирати када су у питању лежећи пацијенти, осим у случају видео енцефалографије (24-часовно или дуже надгледање), када треба унети шифру 92011-00 Видео и радиотелеметријско приказивање електроенцефалограма.

Како се шифрира преглед парног органа (за два ока); има случајева када пацијентима само једно око, тако да очни преглед по деловима ока ту не важи у целини. Да ли се шифрира само једна шифра која подразумева да смо прегледали оба ока једног пацијента? Интересује нас и да ли се шифра "офталмолошки преглед“ који укључује преглед на биомикроскопу (42503-00) пише за сваки преглед ока, обзиром да је преглед ока и аднекса подељен по деловима.

Офталмолошки преглед укључује и преглед ока на биомикроскопу, али за попуњавање Извештаја о хоспитализацији ту шифру није неопходно уносити. Више информација о попуњавању Извештаја о хоспитализацији наћи ћете у одговарајућем Упутству, које можете преузети са линка http://www.batut.org.rs/download/uputstva/hospitalizacijaUputstvo.pdf

За следеће услуге нисмо успели да пронађемо шифре у новој Номенклатури: 012262 АМКП (Амбулаторни 24ч мониторинг артеријског крвног питиска), 030924 ТАСК (Торакална биоелектрична импеданса – неинвазивно хемодинамско испитивање), 010089 Артериограф (крутост крвних судова тј. arterial stiffness). Недостаје и шифра за sleep apnea и одређивање Ankle brachial index-а.

За шифру 012262 АМКП можете користити 11600-03 Праћење системског артеријског притиска Најприближнија шифра за стару 030924 ТАСК била би 81858-24 Одређивање телесног састава методом биоимпедансе Зашифру 010089 Артериографија смо пронашли неколико шифара које би могле одговарати: 59970-03 Периферна артериографија; 55274-00 Ултразвучни дуплекс преглед екстракранијалних, каротидни хивертебралних крвних судова (са или без контраста); 55238-01 Ултразвучни дуплекс преглед артерија или бајпаса доњих екстремитета, билатерални 55248-01 Ултразвучни дуплекс преглед артерија или бајпаса горњих екстремитета, билатерални 11614-00 Преглед и снимање (сонографија) интракранијалне артеријске циркулације коришћењем транскранијалног доплера Шифра за sleep apneuје 12203-00 Полисомнографија Најприближније шифре за одређивање Аnkle-brachial иndex-aсу: 11610-00 Обострано мерење индекса систолног артеријског притиска и сонографија крвних судова доњих екстремитета 11611-00 Обострано мерење индекса систолног артеријског притиска и процена изгледа таласа крвних судова горњих екстремитета 11612-00 Обострано мерење индекса систолног артеријског притиска при одмарању и после вежбања на доњим екстремитетима.

Имамо недоумицу око шифрирања дренирања ране. Да ли је потребно да се нпр. код пацијента који је примљен ради елективне операције калкулозне жучне кесе, од процедура шифрирају само шифра операције 30443-00и шифра анестезије, нпр. 92514-19.Да ли треба да шифрирамо преоперативну припрему (преглед анестезиолога и интернисте, лаб. анализе...), постављање редон дрена,превијање и скидање конаца, контролни ЕХО абдомена и вађење крви. Да ли се уопште вађење крви треба шифрирати као процедура у било ком случају?

У случају елективне операције жучне кесе, у Извештај о хоспитализацији од шифара процедура треба уписати само шифре за холецистектомију 30443-00 и 92514-19 Општа анестезија АСА 19. Није потребно уписивати стављање дрена уколико се та процедура изводи у истом акту са процедуром холецистектомије. Уколико се дрен поставља због компликација (нпр. апсцес), постављање дрена треба шифрирати. Остале процедуре које сте навели (преоперативна припрема, превијање ране и скидање конаца, контролни ЕХО абдомена и вађење крви) не треба уписивати у Извештај о хоспитализацији (као што је наведено у Упутству о попуњавању Извештаја о хоспитализацији, које можете пронаћи на сајту ИЗЈЗ "Др Милан Јовановић Батут" http://www.batut.org.rs/download/uputstva/hospitalizacijaUputstvo.pdf). Исто се односи и на процедуре вађења крви, ЕХО абдомена и рендгенско снимање.

Молимо вас да нам помогнете око проналажења шифара за следеће услуге које пружамо у нашој установи: подводна туш масажа, хидротерапија, мануелни мишићни тест,динамометрија, вертикализација, ручна масажа целог тела, ручна масажа сегмента, хемоглобин са колориметром, шећер у крви – ACCUCHECK, четвороћелијска када.

1. За Подводну туш масажу можете користити шифру 96162-00 Терапеутска масажа или манипулација везивног/меког ткива, некласификованог на другом месту
2. За Хидротерапију можете користити шифру 600051 Хидро-кинези терапија
3. За Мануелни мишићни тест би најадекватније било користити 600001 Специјалистички преглед физијатра-први или 600001 Специјалистички преглед физијатра-контролни
4. За Динамометрију је шифра остала иста и у питању је 600253 Динамометрија
5. За Вертикализацију можете користити шифру 96130-00 Увежбавање вештина у активностима повезаним са положајем тела/мобилношћу/покретом
6. За Ручну масажу целог тела можете користити шифру 96162-00 Терапеутска масажа или манипулација везивног/меког ткива, некласификованог на другом месту
7. За Ручну масажу сегмента можете користити шифру 96162-00 Терапеутска масажа или манипулација везивног/меког ткива, некласификованог на другом месту
8. За Хемоглобин са колориметром можете користити шифру Л014027 Спектрофотометријско одређивање нивоа хемоглобина у крви на биохемијском анализатору
9. За Шећер у крви – ACCUCHECK можете користити шифру Л000349 Електрохемијско одређивање нивоа глукозе у капиларној крви - "pointofcare" (POCT) методом
Нажалост, једино за Четвороћелијску каду нисмо успели да нађемо адекватну шифру.

Под којом шифром би требало да приказујемо наведене процедуре у електронској фактури:
ендоваскуларни третман интракранијалних анеуризми и ендоваскуларни третманин тракранијалних анеуризми пласирањем једног или више стентова.

Можете кориситити наведену шифру у оба случаја - 35412-00 Ендоваскуларна оклузија церебралне анеуризме или артериовенске урођене малформације

Да ли нам можете рећи које процедуре одговарају ранијим услугама
102152 Партус-спонтани порођај
520010 Узимање материјала за патохистологију и
100019 Психофизичка припрема трудница

Нове шифре које би требало користити су:
90467-00   Спонтани порођај код теменог положаја
L000034    Узорковање других биолошких материјала у лабораторији
96080-00 Саветовање или подучавање о планирању породице, припремању за родитељство; 96090-00 Остала саветовања или подучавања; 600346 Психофизичка припрема трудница са коморбидитетом.

За пацијенте који леже на клиници више од једног дана због спровођења хемиотерапије (пријем и отпуст нису у истом дану), а хемиотерапијатра је један дан, како је исправно писати. И да ли исто важи уколико хемиотерапија траје више од једног дана код вишедневних терапија:
Основни узрок хоспитализације: ШИФРА НЕОПЛАЗМЕ
Пратеће дијагнозе: ШИФРА ПРАТЕЋИХ ДИЈАГНОЗА, АКО СУ ТРЕТИРАНЕ
ОСТАЛЕ ШИФРЕ ПРОЦЕДУРА КОЈЕ СУ СПРОВЕДЕНЕ
или
Основни узрок хоспитализације: ШИФРА НЕОПЛАЗМЕ
Пратеће дијагнозе: Z51.1 ХЕМИОТЕРАПИЈСКА СЕАНСА ЗБОГ ТУМОРА и
ОСТАЛЕ ШИФРЕ ПРОЦЕДУРА КОЈЕ СУ СПРОВЕДЕНЕ

Правилно је у Извештај о хоспитализацији уписати:
Основни узрок хоспитализације: ШИФРА НЕОПЛАЗМЕ
Пратеће дијагнозе: ШИФРА ПРАТЕЋИХ ДИЈАГНОЗА, АКОСУТРЕТИРАНЕ
Процедуре: ШИФРЕ ПРОЦЕДУРА КОЈЕ СУ СПРОВЕДЕНЕ

Пацијенткиња је примљена у дневну болницу ради лечења  хемиотерапијом због карцинома дојке. Установљено је међутим да пацијенткиња има леукопенију, па је процедура отказана. Коју дијагнозу треба изабрати за ОУХ,а које за пратеће дијагнозе?

ОУХ:    Z51.1 Хемиотерапијска сеанса због тумора
ПД:      С50.2 Злоћудни тумор горњег унутрашњег квадранта дојке
             D70 Агранулоцитоза – смањење броја гранулоцита
             Z53.0 Процедура неизвршена због контраиндикације

Када се раде инвазивне дијагностичке процедуре под контролом ултразвука, да ли се шифрира услуга "интраоперативни ултразвук" или " ултразвучни преглед фетуса"?

Предлажемо да користите шифру 81949-00 Интраоперативни ултразвук.

Коју шифру треба уписати за МРИ преглед хипоталамохипофизне регије мозга?

90901-00 Магнетна резонанца мозга

Коју шифру треба уписати за МРИ преглед феталног ендокранијума?

У МКБ -10 класификацији погледајте шифре у одељку Z36.- Антенатални скрининг (screening) – могли бисте да наведете нпр. Z36.3 или Z36.4 односно неку другу шифру која вам одговара. Затим као шифру процедуре наведите 90901-00 Магнетна резонанца мозга.

Није јасно дефинисана шифра за прекид трудноће. Постоји шифра која се односи на прекид у другом триместру трудноће али не и за прeкид у првом триместру трудноће?

 
Погледајте приручник о Правилима шифрирања дијагноза и процедура по систему ДСГ, који можете преузети овде.
Потражите правило 1511 Прекид трудноће и наћи ћете одговор.
 

Није јасно које шифре треба уписати за: доплер УЗ преглед; 4Д УЗ преглед; 3Д УЗ преглед; Ммод преглед; 2Д УЗ преглед; абдоминални  УЗ преглед; вагинални УЗ преглед?

У блоковима 1943 Ултразвучни преглед абдомена или пелвиса, 1944 Ултразвучни дуплекс преглед кранијалних, каротидних или вертебралних крвних судова, 1945 Ултразвучни дуплекс преглед интраторакалних или интраабдоминалних крвних судова итд., почевши од стране 693, па надаље, у новој Номенклатури имате неколико шифара које би могле бити одговарајуће.

Коју шифру треба уписати код давања локалне анестезије, јер постоји више врста локалне анестезије које примењујемо?

У поглављу 13. Процедуре у акушерству, погледајте шифре из блока     1333 Аналгезија и анестезија током трудова и порођаја (страна 385) или изаберите неку из поглавља 18. Неинвазивне, когнитивне и остале процедуре, које нису класификоване на другом месту (страна 581) – ту имате блокове 1909 Спроводна кондукциона, анестезија и 1912 Пост-процедурална аналгезија.

Како шифрирати "абдоминалну пункција", стара шифра је 242021, па бих Вас замолила да ме упутите где могу да је пронађем.

Можда би било најбоље да користите шифру 30406-00 Абдоминална парацентеза.

Молимо Вас да нам помогнете у проналажењу паралелних процедура за досадашње ортопедске услуге које се спроводе у амбуланти. Ради се о следећим:
250031 - Меки шанц
250039 - Интраартикуларна инјекција
250010 - Фиксациони завој
250030 - Гипс десаулт
250029 - Меки дасаулт завој - стављање
250021 - Мека ткива пункција хематома
252205 - Пункција зглоба

Прво предлажемо да погледате шифре из блока 1870 на страни 623. Ту се налазе процедуре које укључују употребу помагала , па се међуосталим спомињу и гипс , Шанц завој и сл. Немате посебну шифру за сваки од поступака, али би било довољно да користите рецимо шифру 96091-00 Израда уређаја или опреме за помоћ или прилагођавање ... или неку другу шифру из истог блока.    

250039 - интраартикуларно ињекција - 50124-01 Инјекција у зглоб или неку другу синовијску шупљину, некласификована на другом месту.

250021 - Мека ткива пункција хематома - једна од могућих шифри би била 30216-00 Аспирација хематома из коже и поткожног ткива, мада има још оних које су својствене различитим системима органа, па би их тако било и најбоље претраживати.

252205 - Пункција зглоба – нпр. 50124-00 Аспирација зглоба или неке друге синовијске шупљине.

Молим вас да нам помогнете у тражењу нових шифара за преглед на  Trichomonas, Gonokok, Treponemu, Sarcoptes, Pediculus, Ixodes i Demodex.

Пробајте са доле наведеним шифрама:

Trichomonas

L021071 Izolacija Trichomonas vaginalis
L021220 Pregled na Trichomonas vaginalis - direktan bojeni preparat
L021238 Pregled na Trichomonas vaginalis - direktan nativni preparat

Gonokok

L019380 Bakteriološki pregled uzoraka na Neisseria gonorrhoeae
L019703 Detekcija bakterijskog genoma molekularnom metodom u uzorcima i/ili kulturi (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma pneumoniae, Helicobacter pylori Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza. Streptococcus pneumoniae i dr.) – PCR
L020263 Pregled briseva urogenitalnog trakta na Neisseria gonorrhoeae
L020321 Serološka identifikacija Neisseria vrsta – imunoaglutinacijom

Treponema

L019562 Detekcija antitela (IgM ili IgG) na Treponema pallidum - ELISA,
L019570 Detekcija antitela (IgM ili IgG) na Treponema pallidum – IIF,
L019588 Detekcija antitela (IgM ili IgG) na Treponema pallidum - Western-blot

Sarcoptes

L021345 Pregled uzoraka na šugu

Pediculus, Ixodes

Нисмо нажалост успели да пронађемо тачне шифре, па предлажемо да користите најприближније одговарајуће шифре као нпр. L021022 Identifikacija ektoparazita

Demodex

L021337 Pregled uzoraka na demodikozu

Шта значи скраћеница „POCT“ коју обухватају бројне методе у Номенклатури лабораторијских услуга?

Скраћеница „POCT“ означава тзв. „Point-of-care testing“, тј. методу извођења одређених медицинских испитивањапоред постеље пацијента и увек изван централне лабораторије. Циљ оваквих испитивања је да се добије „брз одговор“ и што ефикасније предузму кораци о даљем току лечења.

У новој Номенклатури здравствених услуга не постоји шифра за услугу скрининга за рак дојке. Наша установа се налази у националном програму за превенцију рака дојке и урађено је више хиљада скрининга за рак дојке, а услуге нису фактурисане обзиром да у старом шифарнику не постоји шифра за ову услугу.

У праву сте, не постоји јединствена шифра за скрининг за рак дојке, али ево неколико алтернативних шифара које ћете моћи да користите и прикажете све или неки од поступака који су урађени :
90721-00 Мануелни преглед дојке
55076-00 Ултразвучни преглед дојке, билатералан
59300-00 Радиографско снимање дојке, обострано

Нисам се снашла у проналажењу некадашње шифре 250007 Скидање конаца. Постоји шифра 009183 уклањање конаца, али се иста односи само на стоматологију.

У зависности од клиничког случаја, можете користити неке од следећих шифара: 92141-00 Уклањање дрена из трбуха
Уклањање шавова из абдоминалног зида
92116-00 Уклањање осталих уређаја из гениталног система
Уклањање шавова из гениталног система
92138-00 Уклањање страног тела са главе или врата без инцизије
Уклањање шавова са главе или врата
92142-00 Уклањање осталих уређаја са трупа
Уклањање шавова са трупа некласификовано на другом месту
92200-00 Уклањање шавова, некласификованих на другом месту
Искључује: уклањање шавова других назначених места

Ово је списак процедура за које нисмо успели да пронађемо одговарајуће шифре по новој Номенклатури. Молим Вас за помоћ око овог проблема.

Локалне апликације лека – 96206-09 Неназначен начин давања фармаколошког средства, друго и некласификовано фармаколошко средство
Превенција декубитиса – 600249 Превенција декубитуса у рехабилитацији, шифра је преписана из „Плаве књиге“ и можете њу користити
Узимање бриса – L020404 Узимање биолошког материјала за микробиолошки преглед
Диуреза у току 24 часа – L010421 из Номенклатуре лабораторијских услуга
Аспирирање – 96157-00 Дренажа респираторног система, без инцизије
Узимање материјала за дијагностику за брис - L020404 Узимање биолошког материјала за микробиолошки преглед
Узимање материјала за дијагностику за урин – L000034 из Номенклатуре лабораторијских услуга
Цитолошки преглед ликвора - L010983 Ћелијe, број у ликвору
Десензибилизација пре примене животињских серума – 92179-00 Имунизација због алергије, Десензибилизација
Биопсија ларинкса(грла,гркљана) – шифра за преглед ларинкса (Ларингоскопија) обухвата биопсију ларинкса, шифра је 41849-00 Ларингоскопија
Биопсија гласница или гласних жица – 90161-00 Ексцизија осталих лезија на ларинксу, Гуљење гласних жица
Биопсија супраглотисне масе –објашњење 30075-26 можете погледати на овом сајту, линк је http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2791740/
Биопсија епиглотиса - шифра за преглед ларинкса (Ларингоскопија) обухвата биопсију ларинкса, шифра је 41849-00 Ларингоскопија
Биопсија ариепиглотисног набора - шифра за преглед ларинкса (Ларингоскопија) обухвата биопсију ларинкса, шифра је 41849-00 Ларингоскопија
Биопсија ари набора - шифра за преглед ларинкса (Ларингоскопија) обухвата биопсију ларинкса, шифра је 41849-00 Ларингоскопија или, ако вам је приближније 9161-00 Ексцизија осталих лезија на ларинксу, Гуљење гласних жица
Биопсија вентрикуларног набора - шифра за преглед ларинкса (Ларингоскопија) обухвата биопсију ларинкса, шифра је 41849-00 Ларингоскопија или, ако вам је приближније 90161-00 Ексцизија осталих лезија на ларинксу, Гуљење гласних жица
Биопсија моргагнијевог вентрикулуса или рецесуса - шифра за преглед ларинкса (Ларингоскопија) обухвата биопсију ларинкса, шифра је 41849-00 Ларингоскопија или, ако вам је приближније 90161-00 Ексцизија осталих лезија на ларинксу, Гуљење гласних жица
Биопсија глотиса – 30075-19 Биопсија језика
Биопсија предње комисуре гласница - 90161-00 Ексцизија осталих лезија на ларинксу, Гуљење гласних жица
Биопсија субглотиса – можда вам може користити шифра 30075-19 Биопсија језика
Ултра звук врата - 55032-00 Ултразвучни преглед врата
ОРЛ преглед – 000001 Специјалистички преглед први, 000002 Спеијалистички преглед контролни, итд.
Прегед мезофарингса - 000001 Специјалистички преглед први, 000002 Спеијалистички преглед контролни, итд.
Узимање бриса – L020404 Узимање биолошког материјала за микробиолошки преглед
Гликемија на декстрометру - L000349 Глукоза у капиларној крви - ПОЦТ методом, или остале шифре за сродне процедуре које можете пронаћи у Номенклатури лабораторијских услуга (ову номенклатуру можете преузети са сајта РФЗО-а).

Како шифрирати специјалистички психијатријски преглед и услуге из ове области?

Психијатрија је област у којој се финансирање по систему дијагностички сродних група (ДСГ) неће имплементирати, али све шифре услуга можете наћи у новој Номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите у поглављу 20. Такође користите и шифре из поглавља 28 Прегледи.

Шта значи ознака АСА код следећих шифара 92064-00 Инфилтрација локалног анестетика, АСА 10, 92513-10 Инфилтрација локалног анестетика, АСА 19, 92513-19 Инфилтрација локалног анестетика, АСА 20?
Детаљно објашњење о ознаци „АСА“ се налази на странама 385, 386, 656 и 657 нове Номенклатуре здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите - у питању су блок 1333 Аналгезија и анестезија током трудова и порођаја и уводни део поглавља 18.3.1 Анестезија.

Како шифрирати први алерголошки преглед или контролни алерголошки преглед?
У новој Номенклатури не постоји разлика између првог и контролних прегледа. Тип прегледа се подразумева под самом дијагнозом. Ако се алерголошки преглед односи на епикутане тестове, користите шифре из блока 1865 Епикутани алергијски тестови фластером (страна 618). Такође, постоје и шифре у блоку 1846-01 Дијагностичке процедуре у риноалергологији које обухватају риноалерголошке тестове (страна 618).

Како шифрирати CTG мониторинг на патологији трудноће?

Шифре се налазе у блоку 1341 Мониторинг фетуса (страна 396).

Како да шифрирамо информисање болесника о модалитетима замене бубрежне функције, уклањање дуал-лумен CVK, пласирање и уклањање урин катетера, интраперитонеално давање (можда је то неозначено) антибиотика, антикоагуалнтног средства, фактурисање консултативних прегледа?

Информисање болесника о модалитетима замене бубрежне функције - Шифре које би могле бити од користи су 13104-00 Едукација и обука за кућну дијализу или 96076-00 Саветовање или подучавање о одржавању здравља и опоравку. Такође, обратите пажњу на цео блок 1867 (страна 620).
Уклањање дуал-лумен CVK - Одговарајућа шифра би била 34530-04 Уклањање венског катетера, која укључује и централни венски катетер.
Пласирање и уклањање урин катетера - У блоку 1090 (страна 326), налазе се шифре за постављање, замену и уклањање уринарног катетера.
Интраперитонеално давање (можда је то неозначено) антибиотика, антикоагуалaнтног средства - Наша препорука је да користите шифре 96205-02 Неки други начин давања фармаколошког средства, анти-инфективно средство и 96205-01 Неки други начин давања фармаколошког средства, тромболитичко средство.
Фактурисање консултативних прегледа - Извештај о хоспитализацији који садржи и поља за упис шифара услуга из нове Номенклатуре, прати пацијента током целе епизоде болничког лечења, тако да уколико пацијента пошаљете на консултативни преглед на неко друго одељење, папир „иде“ са њим и лекар који га прегледа уписује своје шифре у тај исти папир. Принцип је „један пацијент – један Извештај о хоспитализацији“.

Како да шифрирамо - узимање биолошког материјала-спутум, узимање биолошког материјала-урин, узимање биолошког материјала-фецес, узимање биолошког материјала-брис, затим превенцију декубитуса, мерење диурезе?

За узимање биолошког материјала - спутум, урин и сл. погледајте у Номенклатури лабораторијских услуга шифру L000034. За мерење диурезе могли бисте користити шифру L010421.
На страни 741 у новој Номенклатури здравствених услуга постоји шифра 600249 Превенција декубитуса у рехабилитацији, која је преписана из “Плаве књиге” и можете њу користити.

Шаљем Вам шифре 12000-00 и 12003-00, тест кожне осетљивости. Питање је да ли се оне могу користити за prick тестове са нативним нутритивним алергенима?

Да, можете користити наведене шифре и за prick тестове.

Компресивна терапија – најскупља услуга, укључује употребу tubulcus чарапа и покрове за ране (Aquacel облоге), водила се као услуга 240070 Велики завој - која је замена за ту услугу?

На страни 623 у новој Номенклатури постоје (18.2.2) Процедуре које укључују примену помагала или уређаја за прилагођавање, па је у тексту наведено да оне укључују примену еластичних чарапа, компресивног завоја и сл. Пробајте у том блоку (број 1870 на страни 623) нове Номенклатуре да нађете шифру.

Топикална терапија – локална терапија наношење креме на кожу, била је на шифри 130023 Апликација лека на кожу; која је замена за ту услугу?

Почев од стране 685 у новој Номенклатури има низ процедура које би требало да одговарају оваквом поступку (то је рецимо шифра 96205-03 и сл).

Којим шифрама из нове Номенклатуре здравствених услуга заменити доле наведене процедуре:
750555 Калупљење биоптичког материјала из парафинског блока
750655 Обезбеђење леша по једном дану
090200 Пријава и контрола малигних обољења
750651 Тоалета и припрема леша за сахрану
750652 Тоалета и припрема леша за сахрану необдукованог

Погледајте неколико приближних шифара које смо пронашли за
750555 - Калупљење биоптичког материјала из парафинског блока
У новој Номенклатури лабораторијских услуга могле би бити одговарајуће следеће шифре L026526 или L026054 или L026567 итд.
090200 - Пријава и контрола малигних обољења
Услуга 090200 Пријава и контролна пријава малигних, инфективних и неуропсијатријских обољења се налази у Номенклатури услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите на страни 735.
На крају напомињемо да се услуге везане за збрињавање и обраду посмртних остатака и кадавера не налазе у новој Номенклатури здравствених услуга. Додатне информације можете потражити и од ИЗЈЗ Батут на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Под којом шифром планирати Комисијску експертизу о оцени способности и верификација професионалног обољења (садашња шифра 000009)?

У Новој номенклатури постоји више шифара (на странама 732, 733) које би могле одговарати шифри 000009. То су нпр. 090033, 090034, 090053, 090054, 090055 или 090056.

Према Упутству за израду Планова рада за 2014. годину, старе шифре услуга морамо да упаримо са новим шифрама услуга, што код неких услуга није могуће, док су неке услуге у потпуности изостављене. Ради се о старим шифрама услуга:080065, 080066, 080068, 080069, 080070, 080071. Молимо за Ваш савет на који начин можемо да их прикажемо, извршимо њихову наплату и уврстимо је у План рада за 2014 годину.

Што се тиче електроенцефалографије, у новој Номенклатури је промењен приступ код разврставања услуга тако да је основни критеријум дужина трајања услуге, а не подврсте (дневни, будни, са или без стимулације), што вама може да олакша посао код планирања а и каснијег фактурисања (уместо шест услуга имате једну). Број планираних услуга Електроенцефалографија (11000-00) би теоретски требало да одговара збиру свих појединачно пружених услуга.Што се тиче услуге: Кратки амбулатни видео – ЕЕГ мониторинг трајања 1 до 3 сата, ова услуга тренутно не постоји у новој Номенклатури, те је за сада треба планирати кроз услугу стандардни ЕЕГ.За додатне информације у вези фактурисања, питања можете упутити и на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

У Правилнику о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите у поглављу 23. физикалне медицине и рехабилитације не налазе се више услуге:
60019 Solux (infraruž) ultraviolet, 60020 Ултразвук, 60072 Крио терапија, 600102 Постуралне вежбе, 600104 Вежбе за ЛС кичму –Реганове, 600105 Вежбе за Ц кичму, 600106 Веђбе за сколиозу, 600108 Вежбе за корекцију хода и баланса, 600109 Обука хода са штакама, 600110 Обука за употребу и привикавање на инвалидна колица, 600118 Вежбе дисања, 600119 Вежбе за корекцију равних табана, 600121 Потпомогнуте сегментне вежбе, 600172 Окупациона радна терапија – индивидуална, 600306 Вежбе опште кондиције.
Да ли за њих постоји адекватна замена?

Нова Номенклатура је далеко сложенија од старог шифарника („Плаве књиге“). Када је у питању ултразвучни преглед, не постоји јединствена шифра већ је свака анатомска регија засебно приказана.Исто важи и за фототерапију. 60019 Solux (infraruž) ultraviolet - 96160-00 Фототерапија зглобова, Терапија зглоба ултраљубичастим зрачењем, 96161-00Фототерапија меких ткива, Терапија меких ткива ултраљубичастим зрачењем, 14053-03Терапија шаке ултраљубичастим Б зрацима, 14053-04Терапија стопала ултраљубичастим Б зрацима, 14053-05 Терапија шаке и стопала ултраљубичастим Б зрацима, 14050-01Терапија осталих области ултраљубичастим Б зрацима, 14053-06 Терапија шаке ултраљубичастим Б зрацима уског спектра, 14053-07Терапија стопала ултраљубичастим Б зрацима уског спектра, 14053-08Терапија шаке и стопала ултраљубичастим Б зрацима уског спектра, 14050-02Терапија осталих области ултраљубичастим Б зрацима уског спектра, 60020 Ултразвук - 55800-00 Ултразвучни преглед шаке или ручног зглоба, 55804-00 Ултразвучни преглед подлактице или лакта, 55808-00 Ултразвучни преглед рамена или надлактице, 55812-001 Ултразвучни преглед грудног коша, 55812-002 Ултразвучни преглед трбушног зида, 55816-00 Ултразвучни преглед кука, 55816-01Ултразвучни преглед препона, 55824-00 Ултразвучни преглед глутеалне регије, 55824-01Ултразвучни преглед бедра, 55828-00 Ултразвучни преглед колена, 55832-00 Ултразвучни преглед потколенице, 55836-00 Ултразвучни преглед глежња или стопала, 55844-00Ултразвучни преглед коже и поткожног ткива, 55852-00Ултразвучни преглед кичме и кичмене мождине, 90908-00Ултразвучни преглед осталих области, 90908-001 Ултразвучни преглед регионалних лимфних чворова 60072 Крио терапија - 22065-00 Терапија хладноћом 600102 Постуралне вежбе - 96130-00 Увежбавање вештина у активностима повезаним са положајем тела/мобилношћу/покретом, Увежбавање одржавања телесног става 600104Вежбе за ЛС кичму- Реганове - 96120-00 Терапија мишића леђа или врата вежбањем, Терапија вежбањем мишића које носе кичму [кичмених] [лумбарних] [торакалних] 600105 Вежбе за Ц кичму – 600351 Вежбе код деформитета кичменог стуба код деце, 009199Вратни део кичме у два правца, 96120-00 Терапија мишића леђа или врата вежбањем, Терапија вежбањем мишића које носе кичму [кичмених] [лумбарних] [торакалних] 600106 Вежбе за сколиозу - 96120-00 Терапија мишића леђа или врата вежбањем, Терапија вежбањем мишића које носе кичму [кичмених] [лумбарних] [торакалних] 600108 Вежбе за корекцију хода и баланса - 96131-00 Увежбавање вештина у активностима повезаним са премештањем, 600103 Позиционирање 600109 Обука хода са штакама - 96092-00 Примена, намештање, прилагођавање или замена помагала или уређаја за прилагођавање, 600112 Активне вежбе са помагалима 600110Обука за употребу и привикавање на инвалидна колица- 96092-00Примена, намештање, прилагођавање или замена помагала или уређаја за прилагођавање 600118 Вежбе дисања - 81874-03Фонијатријске вежбе – вежбе дисања, 96138-00Вежбе дисања у лечењу болести респираторног система 600119Вежбе за корекцију равних табана- 96128-00Терапија мишића стопала, ножног зглоба или зглобова прстију вежбањем 600121 Потпомогнуте сегментне вежбе - 600122 Пасивне сегментне вежбе 600172 Окупациона радна терапија - индивидуална- 95550-02Удружене здравствене процедуре, радна терапија 600306 Вежбе опште кондиције- 96129-00 Терапија целог тела вежбањем

Молимо да нам помогнете око избора шифара из Номенклатуре здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите за дијагностичке услуге ЕМНГ. Ради се о следећим шифрама здравствених услуга: 080050 Полисегментално испитивање брзине провођења мешовитог живца, 080051 ЕМГ мишића лица,080052 Електромиографија очних мишића,080053 Електромиографија трупа и екстремитета,080054 Тест неуромишићне трансмисије,080055 Блинк рефлекс,080202 Стимулација једног моторног живца,080203 Стимулација једног сензитивног живца

Пробајте у блоку 1826 Неуромускуларна електродијагностика (стр. 591) да нађете одговарајуће шифре. Неки од наших предлога су шифре 11012-00 Електромиографија (ЕМГ),81832-94 Преглед/процена електромиографија (ЕМГ), 11021-002 Испитивање рефлекса трептања (blink-рефлекс),11012-01 Студије спроводљивости на једном нерву итд.