В.д. директора РФЗО посетила филијале и испоставе

У настојању да се побољша и унапреди рад шалтерских служби Републичког фонда за здравствено осигурање, на иницијативу в.д. директора, др Верице Лазић, израђена је брошура која обухвата списак документације потребне за пријаву на здравствено осигурање, односно издавање и оверу здравствених књижица, списак документације потребне за остваривање права на новчану накнаду за време привремене спречености за рад као и остваривање права на накнаду трошкова превоза. Наведена брошура је дана 26.05.2015. године достављена свим запосенима који раде на пословима остваривања права из здравственог осигурања и ради лакше доступности осигураним лицима постављена је на сајт Републичког фонда и можете је преузети овде.

Имајући у виду да је брошура у примени два месеца, в. д. директора Републичког фонда, др Верица Лазић је посетила филијале, односно испоставе Републичког фонда како би у непосредном разговору са запосленима и осигураним лицима утврдила да ли се брошура примењује, односно да ли постоје евентуални проблеми и потешкоће у остваривању права из обавезног здравственог осигурања. Истовремено, разговарала је са шефовима испостава и председницима и члановима првостепених лекарских комисија о условима за рад.

Дана 5. августа 2015. године, посетила је испоставе Филијале за град Београд и то: Раковица, Чукарица, затим Вождовац, Врачар и Звездара које раде на новим адресама. Такође, посетила је и лекарске комисије за град Београд, које заседају у Владетиној 1-3.

Дана 6. августа 2015. године, настављена је посета испостава и то Испоставе Лазаревац, затим испостава Филијале Ваљево: Лајковац, Љиг и Мионица, као и испостава Филијале Шабац: Владимирци и Коцељева. Такође, в.д. директора је посетила седишта наведених филијала где је у разговору са директорима филијала предложила мере за унапређење рада шалтерских службеника како би осигурана лица остварила права у што краћем року, као и  мере за побољшање услова за рад запослених у испоставама.

У наредном периоду в.д директора ће посетити и друге филијале, односно испоставе.