Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2017. године

Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2017. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Извештај о раду заштитника осигураника у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

00

01

02

03

04

05

 

Остваривање права осигураних лица на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године

У складу са Законом о здравственом осигурању осигураним лицима обезбеђују се медицинско-техничка помагала која служе за функционалну и естетску замену изгубљених делова тела, односно за омогућавање ослонца, спречавање настанка деформитета и кориговање постојећих деформитета, и олакшавање вршења основних животних функција.

Осигураним лицима обезбеђују се и медицинско-техничка помагала потребна за лечење и рехабилитацију која омогућавају побољшање основних животних функција, омогућавају самосталан живот, омогућавају савладавање препрека у средини и спречавају суштинско погоршање здравственог стања или смрт осигураног лица.

Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања уређују се врсте медицинско-техничких помагала, индикације за прописивање помагала из средстава обавезног здравственог осигурања, стандарди материјала од којих се израђују помагала, рокови трајања помагала, односно набавка, одржавање и занављање помагала као и начин и поступак остваривања права осигураних лица на помагала.

Осигураном лицу помагало прописује изабрани лекар, односно лекар одговарајуће специјалности за индикације прописане у Листи помагала а на основу медицинске документације којом се доказују те индикације. Медицинска документација на основу које се остварује право на помагало не може бити старија од 12 месеци.

За одређене врсте помагала која су прописана у Листи помагала лекарска комисија филијале Републичког фонда према седишту здравствене установе у којој осигурано лице има изабраног лекара, даје оцену о оправданости прописивања помагала.

Из средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђују се следеће врсте помагала:

1. протетичка средства (протезе за горње екстремитете, протезе за доње екстремитете, спољна протеза за дојку, гудњак за спољну протезу за дојку и перика);
2. ортотичка средства (ортозе за горње екстремитете, ортозе за доње екстремитете, ортозе за лечење ишчашених кукова, ортозе за кичму – спиналне ортозе);
3. посебне врсте помагала и санитарне справе (ортопедске ципеле, инвалидска колица, помоћна помагала за олакшавање кретања (штаке, штап, сталак за ходање), остала помоћна помагала (болнички кревет са трапезом, собна дизалица, антидекубитус душек), санитарне справе (каниле, концентратор кисеоника, вентилатор за неинвазивну вентилацију, диск подлоге, кесе и самолепљиви једноделни комплет за илеостому, колостому, уростому и ветколостому, силиконски упијајући фластер, катетер, уринарни кондом, пелене, улошци за инконтиненцију, помагала за лечење и контролу шећерне болести);
4. очна помагала (наочаре, контактна сочива, тифлотехничка помагала);
5. слушна помагала (слушни апарати, заушни процесор, специјалне батерије за заушни процесор);
6. помагала за омогућавање гласа и говора (електроларингс, овлаживач ваздуха и додатак за туширање) и
7. стоматолошке надокнаде (мобилне (покретне) зубне надокнаде за горњу и доњу вилицу, стоматолошке надокнаде код урођених или стечених аномалија ортофацијалног система).

Право на помагало утврђује матична филијала Републичког фонда оверавањем обрасца, осим за поједина помагала за која није предвиђена овера филијале (навлака за патрљак, еластични завој, спољна протеза за дојку, грудњак за спољну протезу за дојку, перика, појас за трбушну килу, каниле, крема за негу стоме, спреј за негу стоме, паста за испуне ожиљних неравнина, силиконски упијајући фластер, трбушни еластични појас са отвором за стому, катетер, уринарни кондом, хиподермална игла, игле за пен шприц, специјалне батерије за заушни процесор, овлаживач ваздуха и додатак за туширање).

У периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године Републичком фонду од стране испоручиоца медицинско-техничких помагала фактурисано је 25.253.679 комада помагала и делова помагала. Укупно 195.042 осигурана лица у наведеном периоду остварила су право на помагало и одржавање помагала из средстава обавезног здравственог осигурања.

На име трошкова за медицинско-техничка помагала Републичком фонду, у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, фактурисана су помагала у износу од 1.681.300.266,62 динара, што је за 14.6%, односно 213.803.531,63 динара више него у истом периоду претходне године.

Од укупно фактурисаних средстава 1.619.549.944,62 динара је за нова помагала, а 61.750.322,00 динара за одржавање помагала која се већ налазе код осигураног лица, корисника помагала.

67,75% oд укупно фактурисаних средстава је за помагала издата у апотекама, а 32,25% за помагала издата од стране ортопедских кућа.

У односу на укупан износ фактурисаних помагала у периоду од 01.01.2017. – 30.06.2017. године филијала Београд учествује са 20,3%, а затим следе Нови Сад са 7,5%, Ниш 5,6% и Крагујевац са 5%. Од осталих филијала по износу фактурисаних помагала издвајају се Панчево са 4,8%, Ужице са 4%, Сремска Митровица 3,8%, Шабац 3,8%, Чачак 3,3% и Крушевац 3,3%.

Преглед фактурисаног износа, процентуалног учешћа у укупном износу фактурисаних средстава и количине помагала и делова помагала приказан је у табели:

 

Фактурисано у динарима у периоду 01.01.-30.06.2017.

% у односу на укупан износ фактурисаних средстава

Количина издатих помагала и делова помагала у периоду 01.01.-30.06.2017.

Београд

329.326.460,28

20,3%

4.673.820

Нови Сад

121.960.819,46

7,5%

1.728.931

Ниш

91.322.739,11

5,6%

1.194.912

Крагујевац

81.022.194,61

5%

1.337.089

Панчево

77.266.913,15

4,8%

1.242.759

Ужице

65.364.032,69

4%

1.005.209

Сремска Митровица

62.368.099,44

3,8%

1.005.538

Шабац

61.209.586,76

3,8%

952.776

Чачак

53.644.629,13

3,3%

804.905

Крушевац

52.917.401,71

3,3%

893.756

По врсти помагала највише средстава издвојено је на посебне врсте помагала и санитарне справе, а затим слушна помагала, протезе, ортозе, очна помагала и помагала за омогућавање гласа и говора.

Преглед износа фактурисаних помагала по врсти помагала, за период 01.01.2017. -30.06.2017. године, приказан је у табели:

 

Врста помагала

 

Фактурисани износ

 

Количина издатих помагала

Број осигураних лица који је остварио право на помагало

 

% осигураних лица који је остварио право на помагало

Посебне врсте помагала и санитарне справе

1.201.308.511,80

25.148.252

155.445

79,7%

Протезе

178.573.765,50

27.517

10.699

5,5%

Слушна помагала

172.803.456,32

46.589

6.078

3,1%

Ортозе

88.293.394

4.909

4.316

2,2%

Очна помагала

14.674.842,40

26.412

18.504

9,5%

Помагала за омогућавање гласа и говора

-

-

-

-

Право на помагало, делове помагала, потрошни материјал за поједина помагала и одржавање помагала осигурано лице остварује код испоручиоца који је са Републичким фондом закључио уговор. Право на помагало реализује се код апотека и ортопедских предузећа, док право на стоматолошке надокнаде осигурана лица остварују у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа.

У апотекама осигурана лица остварују право на електрични инхалатор са маском, каниле, диск подлоге, кесе и самолепљиве једноделне комплете за илеостому, колостому, ветколостому и уростому, трбушни еластични појас, крему и спреј за негу илеостоме, колостоме, ветколостоме и уростоме, пасту за испуну ожиљних неравнина, силиконски упијајући фластер, урин катетере и уринарне кондоме, пелене, улошке за инконтиненцију и помагала за лечење и контролу шећерне болести.

Податак о помагалима која се реализују преко апотека а која су најчешће издавана осигураним лицима у периоду 01.01.2017. до 30.06.2017. години, са податком о количини издатих помагала и броју осигураних лица који је остварио право на помагало, приказан је у табели:

Помагало

Фактурисани износ

Количина издатог помагала

Број осигураних лица који је остварио право на помагало

Тест траке за апарат (са или без ланцета)

405.854.947,33

11.208.718

43.881

Диск подлога са кесама за колостому

203.865.639,45

1.438.335

5.159

Игле за пен шприц

145.011.132,53

9.048.499

74.823

Пелене

106.003.544,14

2.427.760

8.709

Диск подлога са кесама за илеостому

74.849.790,40

350.650

1.527

За помагала за лечење и контролу шећерне болести (комплет пластичних шрицева и игала за давање инсулина за једнократну употребу, пен шприц, игле за пен шприц, урин тест траке за окуларно очитавање шећера и ацетона у урину, апарат за самоконтролу шећера у крви, апарат за самоконтролу шећера у крви са говорним софтвером, тест траке за апарат (са или без ланцета), тест траке за апарат (са или без ланцета) са говорним софтвером, спољна портабилна инсулинска пумпа, потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу) за период 01.01.2017. - 30.06.2017. године, издата су помагала у износу од 628.657.802,56 динара, што је за 50% више него у истом периоду претходне године. 120.375 осигураних лица оболелих од Diabetes mellitus-a остварило је право на неко од помагала за лечење и контролу шећерне болести.

У периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године за помагала из стома програма (диск подлога са кесама за илеостому и ветколостому, самолепљиви једноделни комплет за илеостому и ветколостому, диск подлога са кесама за колостому, самолепљиви једноделни комплет за колостому, диск подлога са кесама за уростому, самолепљиви једноделни комплет за уростому, крема за негу стоме, спреј за негу стоме, паста за испуне ожиљних неравнина, трбушни еластични појас са отвором за стому), која се обезбеђују осигураним лицима са изведеном стомом после тешких операција гастроинтестиналног и урогениталног система, обезбеђена су помагала у вредности од 334.713.137,36 динара. Издато је 1.974.353 комада помагала, односно 14% више него у истом периоду 2016. године. 12.783 осигурана лица са изведеном стомом у извештајном периоду остварила су право на неко од ових помагала.

Када су у питању помагала која осигурана лица користе код индикције ретенције или инконтиненције урина и/или столице из средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђују се стални Foley урин катетер са урин кесама са испустом, урин катетер за једнократну употребу (без урин кеса), уринарни кондом са урин кесама са испустом, пелене и улошци за инконтиненцију. У периоду од 01.01.2017. - 30.06.2017. године осигураним лицима ова помагала издата су у количини од 2.659.585 комада, односно 13,6% више него у истом периоду 2016. години. 10.334 осигураних лица остварило је право на ову врсту помагала у износу од 142.668.627,87 динара.

У односу на период 01.01.2016. до 30.06.2016. године помагала која бележе највећи раст, а издају се у апотекама, приказана су у табели:

                                  Период

Помагало

 01.01.-30.06.2016.

 01.01.-30.06.2017.

Индекс раста

Трбушни еластични појас са отвором за стому

22

39

177

Улошци за инконтинрнцију

2.400

3.940

164

Електрични инхалатор са маском

8

13

162

Тест траке за апарат (са или без ланцета)

7.008.074

11.208.718

160

Силиконски упијајући фластер

887

1.168

132

У периоду од 01.01.2017. - 30.06.2017. године само самолепљиви једноделни комплет за илеостому бележи смањене количине издавања у односу на период 01.01.2016. до 30.06.2016. године.

Право на спреј за негу стоме, помагало које се почев од 16.03.2017. године обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања, остварило је 21 осигурано лице.

Тест траке за апарат (са или без ланцета) за мерење нивоа шећера у крви за апарат са говорним софтвером, од 16.03.2017. године остварило је 13 слепих, односно слабовидих осигураних лица оболелих од Diabetes mellitus-a, у количини од 2.400 комада.

Код ортопедских предузећа осигурана лица остварују право на протезе, ортозе, ортопедске ципеле, инвалидска колица, помагала за олакшавање кретања, помоћна помагала, санитарне справе које се не набављају преко апотека (болнички кревет са трапезом, собна дизалица, антидекубитус душек), слушна помагала и очна помагала.

Податак о помагалима која се реализују преко ортопедских предузећа а која су најчешће издавана осигураним лицима у периоду 01.01.2017. до 30.06.2017. године, са податком о количини издатих помагала и броју осигураних лица који је остварио право на помагало, приказан је у табели:

Помагало

Фактурисани износ

Количина издатог помагала

Број осигураних лица који је остварио право на помагало

Слушна помагала

172.803.456,32

46.589

6.078

Протезе за доње екстремитете

81.669.410,00

11.843

1.296

Ортозе за кичму

56.882.060,00

2.851

2.851

Инвалидска колица

52.531.690,00

694

694

Ортозе за горње и доње екстремитете

28.827.574,00

1.629

1.213

У односу на период 01.01.2016. до 30.06.2016. године помагала која бележе највећи раст, а издају се у ортопедским предузећима, приказана су у табели:

                                    Период

Помагало

01.01.-30.06.2016.

01.01.-30.06.2017.

Индекс раста

Протезе за доње екстремитете

8.211

11.843

144

Спољна протеза за дојку

2.612

3.450

132

Грудњак за спољну протезу за дојку

1.907

3.499

131

Инвалидска колица

238

284

119

Слушна помагала

40.340

46.589

115

У периоду од 01.01.2017. - 30.06.2017. године осигурана лица нису остваривала права на помагала за омогућавање гласа и говора, иако се осигураним лицима код којих је извршена тотална ларингектомија почев од 16.03.2017. године, поред електроларингса – апарата за омогућавање гласа и говора, обезбеђује и овлаживач ваздуха и додатак за туширање.

Извештај о спроведеним контролама у периоду од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године

I Контрола наменског трошења средстава

Сектор за контролу је у складу са планом рада за 2017. годину,у извештајном периоду организовао 21 контролу наменског трошења средстава за плате уговорених радника за период 01.01-31.03.2017. године, као и 1 ванредну контролу наменског трошења средстава за плате уговорених радника за период 01.01-30.04.2017. године.

Укупан финансијски ефекат утврђених неправилности у поступцима контроле износи 52.897.700,13 динара. Имајући у виду одредбе члана 59. Закона о буџетском систему и члана 159. Закона о здравственој заштити, за утврђене неправилности у поступцима контроле, надзорници осигурања су у записницима о извршеним контролама предложили следеће мере:

- повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурања у укупном износу од 48.784.530,51 динар,

- повраћај средстава са рачуна сопствених прихода на рачун за трансфер буџетских средстава здравствене установе у укупном износу од 4.113.169,62 динара.

На наредном графикону приказани су ефекти утврђених неправилности у поступцима контроле уговорних обавеза.

izv

У табеларном прегледу свих извршених контрола са кратким описом утврђених неправилности и описом предложених мера.

Редни број

Назив здравствене установе

Предмет контроле

Опис неправилности

Предложена мера повраћаја средстава Републичком фонду

Предложена мера преноса средстава са сопственог на буџетски рачун

Укупно предложене мере

1

СБ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 758.617,03 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 755.400,81 динар; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, немедицинским радницима што није у складу са чл.77. Закона о здравственој заштити у износу од 3.216,22 динара.

758.617,03

0,00

758.617,03

2

ОБ СЕНТА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.114.171,99 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 999.558,08 динар; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, немедицинским радницима што није у складу са чл.77. Закона о здравственој заштити у износу од 114.613,91 динара .

1.114.171,99

0,00

1.114.171,99

3

СБ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ ВРШАЦ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.256.153,22 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 1.256.153,22 динара.

1.256.153,22

0,00

1.256.153,22

4

ДЗ ВРШАЦ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 364.177,82 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 16.459,77 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 202.622,90 динара; г) неправилно обрачунатог и исплаћеног прековременог рада који је остварен пружањем услуга које се не финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања у износу од 145.095,15 динара.

364.177,82

0,00

364.177,82

5

ДЗ ПАНЧЕВО

Наменско-плате 01.01-30.04.2017. (ванредна контрола)

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 10.307.897,33 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 94.748,00 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, у супротности са одредбама Законао здр.заш. и Закона о раду у износу од 9.779.626,16 динара; г) исплаћене плате уговореном фармацеуту иако Кадровским планом није предвиђен у броју и структури запослених у износу од 381.831,09 динара; д) исплаћеног синдикалног додатка на терет средстава обавезног здравственог осигурања у износу од 51.692,08 динара.

10.307.897,33

0,00

10.307.897,33

6

ДЗ КУЛА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 976.686,39 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена; в) увођења прековременог рада здравственим радницима, што је у супротности са чл. 54. Закона о раду; г) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада немедицинским радницима дужим од осам часова недељно што је супротно чл.52. Закона о раду; д) обрачунатог и исплаћеног додатка по основу времена проведеног на раду (минули рад) на сате проведене на прековремени рад (дежурство и др.) ; ђ) примене капитационе оцене која није у складу са ст.3. чл. 16. Уредбе о корективном коефицијенту.

976.686,39

0,00

976.686,39

7

ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋ.БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, С. КАМЕНИЦА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 413.079,13 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 79.713,67 динар; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 293.980,96 динара; в) исплаћеног синдикалног додатка на терет средстава обавезног здравственог осигурања у износу од 39.384,50 динара.

413.079,13

0,00

413.079,13

8

ОБ ЛОЗНИЦА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 2.247.362,91 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 425.490,82 динара; б) неправилно обрачунатог и исплаћеног додатка по основу времена проведеног на раду -минули рад) у износу од 1.520.382,65 динара; в) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који су радили преко 10 часова без сагласности Министарства здравља у износу од 209.400,71 динар; г) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, административним радницима супротно чл.53. став 1. Закона о раду у износу од 92.088,73 динара;
2) Повраћај са сопственог на буџетски рачун у укупном износу од 423.367,63 динара и то због: а) ненаменси утрошених средстава за остале уговорене накнаде из уговора за исплату плата у укупном износу од 423.367,63 динара и то: - за неуговорене раднике у износу од 314.790,31 динар, -за исплату стимулација у износу од 38.123,58 динара, - за синдикални додатак у износу од 50.132,50 динара и - за признавање специјалистичког коефицијента (додатни) у износу од 20.321,24 динара.

2.247.362,91

423.367,63

2.670.730,54

9

ОБ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 5.620.943,59 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 75.575,07 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 5.545.368,52 динара;

5.620.943,59

0,00

5.620.943,59

10

ОБ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 4.183.790,76 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 3.972.075,84 динара; б) обрачунате и исплаћене пасивне приправности немедицинским радницима у износу од 211.714,92 динар;
2) Повраћај са сопственог на буџетски рачун у укупном износу од 1.346.414,12 динара и то због: а) ненаменси утрошених средстава која су у условима блокаде скинута са буџетског рачуна у укупном износу од 1.346.414,12 динара.

4.183.790,76

1.346.414,12

5.530.204,88

11

ДЗ ТОПОЛА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 169.018,82 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 41.862,95 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 118.822,19 динара; г) неправилно обрачунате и исплаћене накнаде плата код једног запосленог који је на специјализацији у износу од 8.333,68 динара.

169.018,82

0,00

169.018,82

12

ЗЦ НЕГОТИН

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.321.917,91 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 1.294.210,70 динара; в) исплаћен прековремени рад здравственим радницима у супротности са чл. 77. став 6. и 8. Закона о здр. заштити у износу од 27.707,21 динара.

1.321.917,91

0,00

1.321.917,91

13

ОБ ЧАЧАК

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.032.353,00 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 51.130,51 динар; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 894.756,49 динара; в) исплаћене пасивне приправности немедицинским радницима у износу од 86.466,00 динара.

1.032.353,00

0,00

1.032.353,00

14

ДЗ КРУШЕВАЦ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 72.460,07 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 72.460,07 динара;

72.460,07

0,00

72.460,07

15

СБ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ ГОРЊА ТОПОНИЦА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 3.252.941,33 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 3.252.941,33 динара;

3.252.941,33

0,00

3.252.941,33

16

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.321.780,18 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 4.122,44 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 1.277.532,23 динара; в) исплаћене приправности и рада по позиву немедицинским радницима у износу од 40.125,00 динара;

1.321.780,18

0,00

1.321.780,18

17

ДОМ ЗДРАВЉА ПИРОТ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.094.529,55 динара и то због: а) исплате средстава по основу дуговања за бенефицирани радни стаж за период од 1999. године до 2013. године у износу од 983.937,00 динара из средстава која су пренета за плате уговорених радника по уговору за 2017. годину; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 110.592,55 динара;

1.094.529,55

0,00

1.094.529,55

18

ДЗ ПРЕШЕВО

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 141.941,89 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 2.952,39 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 47.571,42 динара; в) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада у ПЗЗ супротно чл.77. Закона о здравственој заштити у износу од 75.604,31 динар: г) ненаменског трошења средстава за исплату доприноса од 17,9% за стимулације у износу од 10.526,99 динара; д) ненаменског трошења средстава за исплату доприноса од 17,9% за синдикални додатак у износу од 5.286,78 динара.

141.941,89

0,00

141.941,89

19

ЗЦ Врање

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 7.169.592,70 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 18.990,00 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 6.322.038,56 динара (ПЗЗ -2.395.802,99 динара, СЗЗ- 3.910.999,64 динара и стоматологија -15.235,93 динара); в) обрачунатог и исплаћеног минулог рада у износу од 828.564,14 динара (ПЗЗ - 108.503,38 динара, СЗЗ- 717.629,83 динара и стоматологија -2.430,93 динара);
2) Повраћај са сопственог на буџетски рачун у укупном износу од 2.343.387,87 динара и то због: а) ненаменског трошења пренетих средстава за исплату плата неуговореним радницима путем принудне наплатеу износу од 2.343.387.87 динара;

7.169.592,70

2.343.387,87

9.512.980,57

20

КБЦ ЗЕМУН

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 3.800.826,64 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 177.390,40 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 2.451.078,46 динара; в) обрачунатог и исплаћеног додатка по основу времена проведеног на раду (минули рад) на сате проведене на прековремени рад (дежурство) у износу од 1.093.588,60 динара; г) исплате накнаде за обављање синдикалне функције у износу од 78.769,18 динара.

3.800.826,64

0,00

3.800.826,64

21

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 88.068,81 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 88.068,81 динара;

88.068,81

0,00

88.068,81

22

ИНСТИТУТ ЗА ЗДР.ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА БЕОГРАД

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 2.076.219,44 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 164.640,58 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог радаи дежурства, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 1.911.578,86 динара;

2.076.219,44

0,00

2.076.219,44

У наредној табели приказан је опис утврђених неправилности за које је предложена мера повраћаја средстава Републичком фонду за здравствено осигурање. 

Редни број

Утврђена неправилност за коју је предложена мера повраћаја средстава Републичком фонду

Износ

1.

Прековремени рад запослених са скраћеним радним временом

37.662.053,82

2.

Друге неправилности приликом увођења и исплате прековременог рада (прековремени рад здравствених радника који је уведен сходно одредбама Закона о раду, прековремени рад здравствених радника у трајању дужем од 10 часова недељно и др). Напомена - у записницима о извршеним контролама нису раздвојени основи оспорења због истовременог постојања више основа оспорења.

3.726.014,33

3.

Обрачун и исплата прековременог рада који је уведен сходно одредбама Закона о здравственој заштити немедицинским радницима

548.225,29

4.

Примена коефицијената за обрачун и исплату плата супротно Уредби о коефицијентима

888.114,66

5.

Исплата накнаде за обављање синдикалне функције из средстава обавезног здравственог осигурања

175.132,54

6.

Неправилно обрачунат додатка по основу времена проведеног на раду - минули рад

3.442.535,39

7.

Исплата средстава по основу дуговања за бенефицирани радни стаж за период од 1999. године до 2013. године из средстава која су пренета за плате уговорених радника по уговору за 2017. годину

983.937,00

8.

Исплата плате уговореном фармацеуту иако Кадровским планом није предвиђен у броју и структури запослених

381.831,09

9.

Остало (записници у којима није било могуће раздвојити износе по појединим неправилностима и др)

976.686,39

Укупно

48.784.530,51

У наредној табели приказан је опис утврђених неправилности за које је предложена мера повраћаја средстава са рачуна сопствених средстава на рачун за трансфер буџетских средстава здравствене установе.

Редни број

Утврђена неправилност за коју је предложена мера повраћаја средстава са рачуна сопствених средстава на рачун за трансфер буџетских средстава здравствене установе

Износ

1.

Ненаменси утрошених средстава за остале уговорене накнаде

4.113.169,62

Укупно

4.113.169,62

На основу података приказаних у табели закључује се да су неправилности за које су утврђени највиши финансијски износи у поступцима контроле наменског трошења средстава за плате односе на увођење прековременог рада у здравственим установама:

  • увођење прековременог рада супротно законским одредбама којима је регулисано питање скраћеног радног времена. Чланом 52. Закона о раду скраћено радно време се утврђује на основу стручне анализе, у складу са законом, запосленима који раде на нарочито тешким, напорним и за здравље штетним пословима, утврђеним законом или општим актом, на којима и поред примене одговарајућих мера безбедности и заштите живота и здравља на раду, средстава и опреме за личну заштиту на раду постоји повећано штетно дејство на здравље запосленог и који представљају послове са повећаним ризиком. Радно време се скраћује, сразмерно штетном дејству услова рада на здравље и радну способност запосленог, а највише 10 часова недељно. Чланом 53. став 4. Закона о раду предвиђено је да се запосленом који ради на пословима на којима је уведено скраћено радно време, не може одредити прековремени рад на тим пословима. С тим у вези, здравствена установа је у обавези да се придржава прописа о скраћеном радном времену, тј. запосленом који ради у режиму скраћеног радног времена које је изједначено са пуним радним временом, не може да уведе прековремени рад, јер је радно време запосленог скраћено управо због немогућности да се штетни утицаји на радном месту отклоне на други начин па се уводи скраћено радно време. Такође, прековремени рад здравствених радника је регулисан члановима 77. и 78. Закона о здравственој заштити и може бити уведен у форми дежурства, приправности и рада по позиву. Пошто Закон о здравственој заштити као lex specialis не садржи одредбе о могућности, односно немогућности увођења преквременог рада за запослене у здравственим установама који раде на пословима на којима је уведено скраћено радно време, то се у том сегменту примењују релевантне одредбе Закона о раду, тј. за запослене у здравственим установама важи ограничење предвиђено чланом 53. став 4. Закона о раду.
  • увођење прековременог рада здравственим радницима сходно одредбама Закона о раду. Прековремни рад здравствених радника је регулисан чланом 77-78. овог Закона о здравственој заштити, односно регулисани су дежурство, приправност и рад по позиву као облици прековременог рада здравствених радника.Чланом 77. Закона о здравственој заштити је прописано да се дежурство, као облик прековременог рада, уводи здравственим радницима уколико здравствена установа није у могућности да обезбеди здравствену заштиту организацијом рада у сменама или прерасподелом радног времена.Чланом 78. овог Закона о здравственој заштити су уређени приправност и рад по позиву као облици прековременог рада здравствених радника. Имајући у виду наведено здравственим радницима се прековремни рад не може увести сходно одредбама Закона о раду, већ искључиво у складу са одредбаам Закона о здравственој заштити.


II Контрола остваривања права из здравственог осигурања

У периоду 01.04-30.06.2017.године Сектор за контролу је организовао и спровео 8 контрола у вези са остваривањем права осигураних лица на здравствену заштиту и контролом медицинске документације. Укупан износ утврђених неправилности у спровођењу уговора од стране здравствених установа износи 4.320.505,95 динара.

Контролама су обухваћене следеће контроле:

- исправност прописивања лека somatropin на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.2016-31.03.2017. године;
- остваривање права осигураних лица на лекове са Листе Ц на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-31.03.2017. године;
- медицинска документација за осигурано лице ЛБО 26********80;
- исправност спровођења Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години;
- исправност прописивања лекова на рецепт на терет средстава обавезног здравственог осигурања за осигурано лице ЛБО 27********86, у периоду 01.01.2016. године до момента контроле;

У табели дат је преглед окончаних контрола са кратким описом утврђених неправилности и описом предложених мера.

Редни број

Назив здравствене установе

Предмет контроле

Опис неправилности

Предложена мера накнаде штете

Друга предложена мера

1

ДЗ СТАРИ ГРАД

исправност прописивања лека somatropin на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.2016-31.03.2017. године

1)Предложена мера накнаде штете због прописивања лека somatropin супротности са Правилником о Листи лекова и чланом 79. Правилника о начину и поступку

4.320.505,95

/

2

ИБСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

остваривање права осигураних лица на лекове са Листе Ц на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-31.03.2017. године

/

/

3

КЦ НИШ

остваривање права осигураних лица на лекове са Листе Ц на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-31.03.2017. године

/

/

4

ДЗ СОМБОР

медицинска документација за осигурано лице ЛБО 26*********80

/

/

5

АПОТЕКА КРШЕНКОВИЋ

исправност спровођења Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години

1) апотека је поступила супротно члану 60. став 8. Правилникa о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину („Службени гласник“ РС, бр.109/16 и 29/17); 2) поступила супротно члану 6. став 4. Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години, 01 број:180-110/2017 од 30.01.2017. године.
Апотека „Кршенковић“ из Ужица није имала правни основ да врши издавање лекова на рецепт и одређене врста помагала осигураним лицима Републичког фонда у огранку Апотека „Кршенковић 36“ у Београду, улица Бојанска број 13, јер је регистрација истог извршена након закључивања Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години, којим је прописано да се се уговор закључује само за огранке који су у саставу апотеке у време закључења уговора, као и да се лекови на рецепт и одређена врста помагала могу издавати осигураним лицима само у огранцима који су били обухваћени обавезом издавања лекова у време закључења уговора.

/

Да се изврши једнострано раскидиња Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години, 01 број:180-110/2017 од 30.01.2017. године сходно члану 22. Уговора

6

АПОТЕКА КРШЕНКОВИЋ

исправност спровођења Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години

У Понуди за закључење Уговора, број: 22-1/2017 од 30.01.2017. године, за огранак Апотеке „Кршенковић број 33“ наведена је адреса улица Војводе Степе 37, Београд, одговорно лице Бранка Шукиловић, радно време апотеке и контакт телефон. Контролом је утврђено да је седиште напред наведеног огранка у Ужицу, на адреси улица Милоша Обреновића 13, а не како је наведено у Понуди Апотеке која је саставни део Уговора.

/

/


Сви записници о извршеним контролама доступни су на линку http://rfzo.rs/index.php/izvrsene-kontrole

Руководство РФЗО-а у посети колегама у Филијали Крагујевац

Директор Републичког фонда за здравствено осигурање доц. Др Сања Радојевић Шкодрић, обишла је са сарадницима у уторак 12. јуна Филијалу РФЗО-а у Крагујевцу. Тим поводом састала се са руководством Филијале и у непосредном контакту са запосленима и осигураницима упознала са актуелним проблемима са којима се суочавају. После разговора донети су и конкретни закључци о мерама које ће у наредном периоду бити предузете на решавању спорних питања а све у циљу побољшања рада Филијале и лакшем остваривању права осигураника из тог града.