Обавештење

Нове обрасце за обрачун накнаде зараде ОЗ-7 и ОЗ-10  можете преузети испод текста .
Напомињемо да образац ОЗ-7 садржи и ближа објашњења неопходна за његово правилно попуњавање.
Обавештавамо вас да је филијалама Републичког фонда за здравствено осигурање достављено упутство о примени одредаба Закона о здравственом осигурању  у вези начина обрачуна накнаде зараде за време привремене спречености за рад. У филијалама Републичког фонда за здравствено осигурање можете добити ближе информације о обрачуну накнада зараде.

xls ОЗ - 7 - постављено 25.06.2019.

pdf ОЗ - 10 - постављено 25.06.2019.

Обавештење

Објављена је  Табела учинка за 1. квартал 2019. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ на основу којих је обрачуната припадајућа накнада из збира варијабилних наканада здравствених установа из Прилога 1а Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину.
Табелу можете преузети на ДСГ порталу на https://site.zus.rfzo.rs/dsg/

Обавештење

Чланом 15. Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“ број 25/19 од 03.04.2019. године) који је ступио на снагу 11.04.2019. године, прописано је да осигураник-пензионер који је засновао радни однос више  НЕ МОЖЕ  да бира основ по коме ће бити обавезно здравствено осигуран већ постоји обавеза да буде здравствено осигуран као запослен.

С тим у вези указујемо на следеће:

1. Послодавци нису дужни да поново подносе пријаве на здравствено осигурање већ ће бити „активирана“ пријава на обавезно социјално осигурање која је поднета приликом заснивања радног односа за пензионере који су засновали радни однос пре 11.04.2019. године и који су приликом заснивања тог радног односа се изјаснили да ће права из здравственог осигурања остваривати као пензионери.

2. Послодавци су дужни да врше обрачун и уплату доприноса за обавезно здравствено осигурање за све пензионере који су код њих запослени без обзира да ли се ради о радном односу на одређено или неодређено време и да ли су пензионери дали изјаву да желе да буду здравствено осигурани као пензионери. Обрачун доприноса за здравствено осигурање на зараду пензионера-запосленог врши се почев од 11.04.2019. године.

3. Послодавци су дужни да пријаве на обавезно здравствено осигурање чланове породица запослених пензионера.

4. Послодавци ће у непосредном контакту са филијалама Републичког фонда за здравствено осигурање добити потребна обавештења о начину и роковима у којима ће се извршити промена носиоца права здравственог осигурања за чланове породице који су до 11.04.2019. године били осигурани као чланови породице пензионера који је запослен, а од 11.04.2019. године треба да буду осигурани као чланови породице запосленог.

5. За сва ближа обавештења потребно је да се заинтересовани обрате филијалама Републичког фонда за здравствено осигурање према седишту послодавца.

 

Објављене су капитационе табеле за 1. квартал 2019. године

Објављене су капитационе табеле за 1. квартал 2019. године, по новој капитационој формули, на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јул, август и септембар 2019. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Објављене су капитационе табеле за 1. квартал 2019. године, по новој капитационој формули, на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јул, август и септембар 2019. године

Обавештење о измени рада првостепене лекарске комисије Филијале РФЗО за град Београд

Обавештење о измени рада првостепене лекарске комисије Филијале РФЗО за град Београд за осигурана лица која имају изабране лекаре у Дому здравља Чукарица (Дом здравља „Др Симо Милшевић“), Дому здравља Раковица и Дому здравља Барајево (Дом здравља „Др Милорад Влајковић“).

Ова лекарска комисија ће од 27.05.2019. године заседати на Чукарици понедељком, средом и петком од 07:30 до 15:30 часова у просторијама испоставе Филијале за град Београд, на адреси Шумадијски трг 2, а уторком и четвртком на Раковици у просторијама испоставе Филијале за град Београд на адреси Богдана Жерајића 24а, од 07:30 до 15:30 часова.