Зараде у РФЗО

 

Назив радног места Нето плата без минулог рада
VII ССС  
Директор Фонда 174.457,55
Заменик директора 150.973,24
Директор Покрајинског фонда 137.176,73
Директор Сектора у Дирекцији/ Директор филијале за град Београд 132.919,52
Директор Филијале преко 200.000 осигураника 129.963,12
Директор Филијале до 200,000 осигураника/ Заменик директора Покрајинског фонда/ Заменик директора Филијале за град Београд/ Заменик директора сектора у Дирекцији/ 127.006,73
Помоћник директора Покрајинског Фонда/ Помоћник директора Филијале за град Београд 125.390,57
Помоћник директора Филијале/ Помоћник директора Сектора у Дирекцији 112.224,75
Саветник директора Фонда 110.845,10
Начелник одељења у Дирекцији/ Секретар за послове органа Фонда/ Шеф кабинета директора Фонда 108.677,08
Начелник центра за информисање јавности/ Саветник директора Покрајинског Фонда 98.034,06
Начелник одељења за здравствено/ино осигурање/правне и опште послове у Филијали за град Београд/ Начелник Одељења за правне и опште послове у Покрајинском Фонду 79.255,12
Начелник одељења за здравствено/ино осигурање/радне односе/правне и опште послове у Филијали/ Шеф испоставе преко 100.000 осигураника 77.175,22
Начелник Одељења за послове лекарских комисија 74.383,78
Шеф одсека лекарских комисија преко 200.000 осигураника 73.425,93
Начелник одељења у Филијали за град Београ/, Начелник Одељења у Покрајинскогом Фонду 74.383,78
Помоћник начелника одељења у Дирекцији 67.104,13
Шеф испоставе преко 50.000 осигураника 73.973,27
Шеф одсека лекарских комисија до 200.000 осигураника 72.440,71
Шеф Одсека у Дирекцији 73.425,93
Начелник одељења у Филијали/ Руководилац групе у Дирекцији 72.440,71
Доктор медицине специјалиста у првостепеној лк (Председник лекарске комисије) 69.457,70
Шеф испоставе до 50.000 осигураника/ Шеф Одсека за правне/радне односе/ Шеф Одсека за здравствено осигурање/остваривање права из здравственог осиурања у Филијали 68.691,42
Руководилац групе 68.253,55
Саветник директора у Филијали до 200.000 осигураника 65.270,53
Шеф одсека у Филијали 64.504,25
Доктор медицине специјалиста у првостепеној лк (Члан лекарске комисије) 67.104,13
Самостални организатор процеса(за здравствено осигурање) у Филијали 67.104,13
Саветник директора Филијале преко 200.000 осигураника 66.146,28
Самостални организатор процеса 62.588,56
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Дирекцији 62.342,25
Интерни ревизор, Надзорник осигурања 60.809,70
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Покрјинском Фонду 59.468,71
Саветник/Фармакоеконом/Аналитичар/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност/Службеник за јавне набавке/Преводилац у Дирекцији 58.155,09
Саветник за остваривање права из здравственог осигурања / Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Филијали 57.553,01
Саветник/Правни заступник/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност у Покрајинском фонду 55.500,48
Саветник/Правни заступник/ Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност/Службеник за јавне набавке у Филијали 53.721,62
VI ССС  
Шеф испоставе/ Шеф Одсека за правне/радне односе/ Шеф одсека за здравствено/ино осигурање/остваривање права из здравственог осигурања/и матичну евиденцију у Филијали 56.458,33
Шеф одсека у Филијали 53.064,81
Самостални организатoр процеса у Филијали/ Руководилац групе 51.313,31
Самостални организатор процеса у Филијали/ Руководилац групе у Дирекцији и Покрајинском фонду 47.919,79
Контролор здравственог осигурања/Правни сарадник у Филијали 47.481,92
Сарадник у Филијали 44.362,07
IV ССС  
Организатор процеса (за остваривање права из здравственог осигурања) у Филијали 43.240,02
Руководилац групе (за остваривање права из здравственог осигурања) у Филијали 42.364,27
Организатор процеса у Дирекцији Републичког фонда 41.078,02
Организатор процеса у Филијали 40.694,88
Руководилац групе 39.791,76
Координатор за остваривање права из здравственог/ино осигурања/матичну евиденцију 39.737,03
Координатор 37.164,52
Администратор здравственог осигурања/Референт за правне, кадровске и административне послове у Филијали 37.082,42
Администратор за обрачун трошкова/Администратор за контролу рачуна у вези остваривања здравствене заштите у иностранству/Администратор за контролу и ликвидацију штета/Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме/ Референт за финансијско – рачуноводствене послове/Контиста/ Благајник/ Ликвидатор/Техничар одржавања информационих система и технологија у Дирекцији 35.604,60
Администратор за уговарање здравствене заштите/Технички секретар/ Интернет оператер/Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме/ Референт за финансијско – рачуноводствене послове/Контиста/ Благајник/ Ликвидатор/Техничар одржавања информационих система и технологија у Покрајинском Фонду и Филијали 34.701,48
III ССС  
Занатско технички послови у филијали/ Возач-економ/ Графичко штампарски послови 24.958,80
Курир/ Возач – курир/ Кафе куварица/  Графичко-штампарски послови/ Возач/ Возач – економ/Занатско-технички послови у Филијали 24.958,80
I и II ССС  
Спремачица, Портир 21.838,95
Телефониста 18.335,96
Физички радник 15.599,25

 

Плате запослених у Републичком фонду за здравствено осигурање утврђене су на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44/01....58/14) коју је донела Влада Републике Србије.