Зараде у РФЗО

 

Назив радног места Нето плата без минулог рада
VII ССС  
Директор Фонда 180.563,54
Заменик директора 156.257,49
Директор Покрајинског фонда 141.978,08
Директор Сектора у Дирекцији/ Директор филијале за град Београд 137.571,87
Директор Филијале преко 200.000 осигураника 134.512,00
Директор Филијале до 200,000 осигураника/ Заменик директора Покрајинског фонда/ Заменик директора Филијале за град Београд/ Заменик директора сектора у Дирекцији/ 131.452,12
Помоћник директора Покрајинског Фонда/ Помоћник директора Филијале за град Београд 129.779,39
Помоћник директора Филијале/ Помоћник директора Сектора у Дирекцији 116.152,76
Саветник директора Фонда 114.724,82
Начелник одељења у Дирекцији/ Секретар за послове органа Фонда/ Шеф кабинета директора Фонда 112.480,91
Начелник центра за информисање јавности/ Саветник директора Покрајинског Фонда 101.465,37
Начелник одељења за здравствено/ино осигурање/правне и опште послове у Филијали за град Београд/ Начелник Одељења за правне и опште послове у Покрајинском Фонду 82.028,91
Начелник одељења за здравствено/ино осигурање/радне односе/правне и опште послове у Филијали/ Шеф испоставе преко 100.000 осигураника 79.876,22
Начелник Одељења за послове лекарских комисија 76.987,08
Шеф одсека лекарских комисија преко 200.000 осигураника 75.995,71
Начелник одељења у Филијали за град Београ/, Начелник Одељења у Покрајинскогом Фонду 76.987,08
Помоћник начелника одељења у Дирекцији 69.452,65
Шеф испоставе преко 50.000 осигураника 76.562,20
Шеф одсека лекарских комисија до 200.000 осигураника 74.976,01
Шеф Одсека у Дирекцији 75.995,71
Начелник одељења у Филијали/ Руководилац групе у Дирекцији 74.976,01
Доктор медицине специјалиста у првостепеној лк (Председник лекарске комисије) 71.888,60
Шеф испоставе до 50.000 осигураника/ Шеф Одсека за правне/радне односе/ Шеф Одсека за здравствено осигурање/остваривање права из здравственог осиурања у Филијали 71.095,50
Руководилац групе 70.642,30
Саветник директора у Филијали до 200.000 осигураника 67.554,89
Шеф одсека у Филијали 66.761,79
Доктор медицине специјалиста у првостепеној лк (Члан лекарске комисије) 69.452,65
Самостални организатор процеса(за здравствено осигурање) у Филијали 69.452,65
Саветник директора Филијале преко 200.000 осигураника 68.461,28
Самостални организатор процеса 64.779,05
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Дирекцији 64.524,12
Интерни ревизор, Надзорник осигурања 62.937,93
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Покрјинском Фонду 61.550,01
Саветник/Фармакоеконом/Аналитичар/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност/Службеник за јавне набавке/Преводилац у Дирекцији 60.190,41
Саветник за остваривање права из здравственог осигурања / Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Филијали 59.567,26
Саветник/Правни заступник/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност у Покрајинском фонду 57.442,90
Саветник/Правни заступник/ Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду/ Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове/ Саветник за информациону безбедност/Службеник за јавне набавке у Филијали 55.601,78
VI ССС  
Шеф испоставе/ Шеф Одсека за правне/радне односе/ Шеф одсека за здравствено/ино осигурање/остваривање права из здравственог осигурања/и матичну евиденцију у Филијали 58.434,27
Шеф одсека у Филијали 54.921,98
Самостални организатoр процеса у Филијали/ Руководилац групе 53.109,19
Самостални организатор процеса у Филијали/ Руководилац групе у Дирекцији и Покрајинском фонду 49.596,90
Контролор здравственог осигурања/Правни сарадник у Филијали 49.143,70
Сарадник у Филијали 45.914,66
IV ССС  
Организатор процеса (за остваривање права из здравственог осигурања) у Филијали 44.753,34
Руководилац групе (за остваривање права из здравственог осигурања) у Филијали 43.846,95
Организатор процеса у Дирекцији Републичког фонда 42.515,67
Организатор процеса у Филијали 42.119,13
Руководилац групе 41.184,40
Координатор за остваривање права из здравственог/ино осигурања/матичну евиденцију 41.127,75
Координатор 38.465,21
Администратор здравственог осигурања/Референт за правне, кадровске и административне послове у Филијали 38.380,24
Администратор за обрачун трошкова/Администратор за контролу рачуна у вези остваривања здравствене заштите у иностранству/Администратор за контролу и ликвидацију штета/Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме/ Референт за финансијско – рачуноводствене послове/Контиста/ Благајник/ Ликвидатор/Техничар одржавања информационих система и технологија у Дирекцији 36.850,69
Администратор за уговарање здравствене заштите/Технички секретар/ Интернет оператер/Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме/ Референт за финансијско – рачуноводствене послове/Контиста/ Благајник/ Ликвидатор/Техничар одржавања информационих система и технологија у Покрајинском Фонду и Филијали 35.915,97
III ССС  
Занатско технички послови у филијали/ Возач-економ/ Графичко штампарски послови 25.832,31
Курир/ Возач – курир/ Кафе куварица/  Графичко-штампарски послови/ Возач/ Возач – економ/Занатско-технички послови у Филијали 25.832,31
I и II ССС  
Спремачица, Портир 22.603,27
Телефониста 18.977,68
Физички радник 16.145,19

 

Плате запослених у Републичком фонду за здравствено осигурање утврђене су на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44/01....58/14) коју је донела Влада Републике Србије.